© ดำเนินการและรับผิดชอบโดย ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้า ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า ประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ตรวจสอบใบรับรองมาตรฐานฯ

เลขรับที่
กษ -

 หลักการและเหตุผล

ใบรับรองคุณภาพ ที่กรมพัฒนาที่ดินออกให้นั้น เพื่อแสดงว่าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มิได้หมายความว่าได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ตาม พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 แต่หากผู้ใดต้องการจะจำหน่ายเพื่อการค้า ผู้นั้นจำเป็นต้องนำปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายให้การรับรองและอนุญาตให้ทำการค้าขายตามกฎหมายได้เสียก่อนจึงจะสามารถนำไปจำหน่ายได้
ปัจจุบันความสนใจในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพิษภัยของการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Year) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบสินค้าเกษตรและอาหาร ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคสามารถแข่งขันในตลาดโลก เพื่อนำไทยไปสู่ครัวโลก
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินงานสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตลอด โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการผลิตพืชที่ปลอดภัยและมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกร ได้ตระหนักถึงการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงบำรุงดิน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือสารพิษในวัตถุดิบ จากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกันได้เต็มประสิทธิภาพ นำมาสู่การลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อันเป็นการเพิ่มรายได้และลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้ในที่สุด
กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ระบบ
(UserID)
รหัสผ่าน
(Password )
 
เจ้าหน้าที่ ช่วยจำชื่อผู้ใช้ระบบ
คำอธิบายการเข้าใช้ระบบงาน

ผู้ประกอบการ :
สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกับระบบ กรุณาทำการลงทะเบียนกับระบบก่อนนะคะ ส่วนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับระบบเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการกรอก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่มยืนยันการเข้าใช้ระบบคะ

เจ้าหน้าที่ :
กรอกชื่อ ผู้ใช้ระบบ และรหัสผ่าน เลือกเจ้าหน้าที่ แล้วกดยืนยัน ( เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับผิดชอบในระบบ หากยังไม่มี ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ติดต่อ ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าฯ )

*********
## การเลือกช่วยจำชื่อผู้ใช้ระบบ คือ ระบบจะช่วยจำชื่อผู้ใช้ระบบของท่านในการเข้าใช้งานครั้งต่อไป

ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าฯ กรมพัฒนาที่ดิน

 เอกสารเผยแพร่


 
Loading...