แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x

สมัครสมาชิกขอใช้ระบบ

ชื่อ-นามสกุล (ไทย)*
เลขประจำตัวประชาชน*
Username
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*

 

 

 

เงื่อนไขและข้อตกลง

การใช้งานระบบ E-Service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร

 

 


เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์

 

 1. ผู้ใช้บริการ หรือผู้ส่งตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน ที่มีความประสงค์จะขอใช้บริการระบบบริการ E-service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ในกรณีสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้ที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพรอง จะขอใช้บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ สิ่งปรับปรุงดิน ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 2. สำหรับผู้ใช้บริการอื่นนอกเหนือจากเกษตรกร เช่น เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการอื่นของรัฐ ซึ่งจะต้องชำระอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน โดยเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕
 3. กรมพัฒนาที่ดินขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองข้อมูลอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
 4. กรมพัฒนาที่ดินอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว หรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 5. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 4 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
 6. กรณีกรมพัฒนาที่ดินหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ กรมพัฒนาที่ดินมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 

 1.  ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่กรมพัฒนาที่ดินอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการระบบบริการ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ระบบบริการ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาที่ดินโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของระบบบริการ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาที่ดินโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 6. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 7. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกรมพัฒนาที่ดินในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์

 

 1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรมพัฒนาที่ดินมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และกรมพัฒนาที่ดินไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงมายังระบบบริการ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร
 2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังระบบบริการ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของระบบได้ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของระบบ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาที่ดินแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังระบบ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังระบบ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

ปฏิเสธความรับผิด

 

 1. กรมพัฒนาที่ดินจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้ระบบบริการ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรนี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับระบบนี้หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากรมพัฒนาที่ดินจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินไม่รับผิดต่อผู้ใช้ระบบ หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนระบบ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้ระบบ  หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับ และตระหนักดีว่า กรมพัฒนาที่ดินจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

 

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมพัฒนาที่ดิน
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของระบบบริการ E-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมพัฒนาที่ดิน

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

 

 1. การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
กรุณากรอกที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ครบถ้วนด้วย
 
Loading...