แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x

คำแนะนำเบื้องต้นการใส่ปุ๋ย

คำแนะนำเบื้องต้นการใช้ปุ๋ย  

      

ข้าว

     แบ่งใส่ครึ่งหนึ่งของปริมาณแนะนำหลังถอนแยกหรือย้ายกล้าแล้วประมาณ 5-10 วัน ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ยส่วนที่เหลือหลังจากใส่ครั้งแรก 35 วัน หรือ เมื่อต้นข้าวเริ่มตั้งท้อง 

 

พืชผักสวนครัว

     แบ่งใส่ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของปริมาณแนะนำหลังปลูก 15-20 วัน หรือหลังจากถอนแยกหรือย้ายกล้า 5 วัน ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยที่เหลือ หลังจาก ครั้งแรก 10 วัน วิธีการใส่ปุ๋ยให้โรยปุ๋ยข้างแถวแล้วกลบปุ๋ย

 

ม้ผล/ไม้ยืนต้น

     อายุ 5 ปีขึ้นไป หรือให้ผลผลิตแล้ว แบ่งใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งครึ่งหนึ่งของปริมาณแนะนำหลังจากเก็บผลผลิตและตัดแต่งกิ่ง ใส่ที่เหลือ หลังจากใส่ครั้งแรก 3-4 เดือน

     วิธีการใส่ โดยโรยปุ๋ยรอบรัศมีทรงพุ่มแล้วกลบปุ๋ย สำหรับไม้ผล/ไม้ยืนต้นที่เริ่มปลูกหรืออายุน้อยกว่า 5 ปี ให้ลดปริมาณปุ๋ยลง มาตามส่วน เช่น แนะนำให้ใส่ 1 ก.ก. (10ขีด)

     ถ้าเป็นไม้ที่เริ่มปลูกให้ใส่เพียง 2 ขีดรองก้นหลุมปลูก ถ้าเป็นไม้ที่มีอายุต่่ากว่า 5 ปีหรือยังไม่ให้ผลผลิต เช่น  ไม้อายุ 3 ปีให้ใส่ 6 ขีด วิธีการใส่ปุ๋ย คือโดยใช้ไม้หรือเสียมเจาะดินรอบๆ รัศมีทรงพุ่มลึกประมาณ 15-20 ซม.ต้นละ 5-10หลุม แบ่งใส่ปุ๋ยให้ทั่วแล้วกลบปากหลุม

 

สนามหญ้าหรือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

     ใส่ปุ๋ยหลังตัดหญ้าหรือหลังจากปล่อยสัตว์เข้าไป แบ่งปริมาณปุ๋ยที่ใส่แต่ละครั้งจากปริมาณแนะน าต่อปีหารด้วย จ านวนครั้งที่ตัดหญ้าหรือปล่อยสัตว์เข้าไปในแต่ละปี 

 

พืชไร่

     แบ่งใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งโดยโรยข้างแถวพืชเมื่อพืชอายุ 15-20 วัน แล้ว กลบปุ๋ย ใส่ปุ๋ยที่เหลือครั้งที่สองเมื่อพืชอายุ 30-45 วันโดยโรยปุ๋ย  ข้างแถวแล้วกลบปุ๋ย

  

อัตราแนะนำจากผลการวิเคราะห์ดิน

     เป็นปริมาณปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่ใช้สำหรับดินและพืชแต่ละชนิดต่อปี ที่คาดว่าจะให้ผลผลิตสูงสุด  เกษตรกรควรคำนึงถึงต้นทุนราคาปุ๋ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิต เปรียบเทียบกับราคาผลผลิต ถ้าราคาผลผลิตต่ำหรือต้นทุนการผลิตสูง ควรลดปริมาณ การใช้ปุ๋ยที่จะใช้ลง แต่ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ไม่ควรต่ำกว่า 60% ของปริมาณที่แนะน าไว้หากใส่ปุ๋ยที่แนะนำไว้ติดต่อกัน 3 ถึง 4 ปีต่อจากนั้นอีก 2 ถึง3 ปี  สามารถลดปริมาณปุ๋ยลงเหลือ 2/3 หรือ ½ ส่วน ควรเก็บตัวอย่างดินส่งไปตรวจใหม่ทุกๆ 3 ถึง 4 ปี จะทำให้การใช้ปุ๋ยและการปรับปรุงดินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ยเคมี

     ดินต้องมีความชื้นเหมาะสม ไม่แห้งหรือชุ่มเกินไปหรือมีน้ำขัง

 

การใส่ปูน

     เพื่อลดความเป็นกรดหรือความเปรี้ยวของดิน เหตุที่ต้องลดความเป็นกรดของดินให้ใกล้ความเป็นกลางเพราะ ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็น ด่างใกล้ความเป็นกลางจะปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้ดีมากขึ้น 

 

ค่าความต้องการปูน

     หมายถึงปริมาณปูนที่ใช้เพื่อปรับค่าความเป็นกรดให้เป็นกลาง ปูนที่ใช้โดยทั่วไปเช่น หินปูนบด ปูนขาว ปูนมาร์ล และปูนโดโลไมท์  เป็นต้น ควรเลือกปูนที่หาได้ง่ายและราคาถูก โดยเทียบจากปริมาณดังต่อไปนี้  

 ปูนขาว 100 ก.ก. = ปูนมาร์ล 150 ก.ก. = ปูนโดโลไมท์ 140 ก.ก. 

 

วิธีการใส่ปูน

     ควรคลุกปูนกับดินก่อนทำการปลูก 1 - 2 สัปดาห์ หากใส่ในพื้นที่ที่ปลูกพืชแล้วควรคลุกกับดินรอบต้นพืชในความลึกประมาณ 15-20 ซม. ให้ทั่วกัน 

 

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก

     ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักคือปุ๋ยที่ได้จากส่วนของซากพืช ซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยสลายตัว เช่น มูลสัตว์ (ปุ๋ยคอก) ปุ๋ยหมัก เทศบาล ปุ๋ยพืชสดเป็นต้น การใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักจะทำให้ดินมีอินทรียวัตถุสูงขึ้น ดินเกิดความร่วนซุย ดูดซับน้ำได้ดี ลดระดับความเป็นกรดของดิน  และ ดินปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้ดียิ่งขึ้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีให้มากยิ่งขึ้น

 

วิธีการใส่ปุ๋ยหมัก

  • ข้าว หว่านทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูก 
  • พืชไร่ ใส่เป็นแถวตามแนวปลูกแล้วคลุกเคล้ากับดิน 
  • ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ใส่ปุ๋ยหมักตอนเตรียมหลุมปลูกโดยคลุกเคล้ากับดินแล้วใส่ด้านล่างของหลุม ใส่ปุ๋ยหมักตอนที่พืชเจริญแล้วโดยใส่ ปุ๋ยหมักในร่องรอบต้นตามแนวทรงพุ่มแล้วกลบด้วยดิน
 
Loading...