แจ้งเตือน x
ขั้นตอนใบรับตัวอย่าง x
การจัดการ x

วิธีการส่งตัวอย่าง

วิธีการส่งตัวอย่าง ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน

 

1. เก็บตัวอย่างดิน และการเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ โดยผึ่งลมในที่ร่มให้แห้ง

2. การให้บริการมีทั้งแบบฟรีค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์(กรณีเป็นเกษตรกร) และแบบเสียค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์

3. สมัครสมาชิก (กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก)

4. วิธียื่นใบส่งออนไลน์ 

 

วิธีสร้างใบส่งตัวอย่างใหม่ เปิดวิดีโอได้เลย

 

 

1) เข้าสู่ระะบบ คลิกปุ่ม +สร้างใบส่งตัวอย่างใหม่

 

2) เลือกประเภทของผู้ใช้บริการ

 

3) กรอกรายละเอียดตัวอย่างให้ครบถ้วน เช่น  จำนวน ประเภทตัวอย่าง  ลักษณะตัวอย่าง  

 

4) คลิกปุ่ม เพิ่มหัวข้อวิเคราะห์ กรณีเป็นเกษตรกร จะมีรายการวิเคราะห์จำกัด

หมายเหตุ: รายการวิเคราะห์ที่ให้บริการเกษตรกรฟรีโดยจะขึ้นกับห้องปฎิบัติซึ่งจะมีขีดความสามารถในการให้บริการที่แตกต่างกันดังนั้นรายการจะไม่เหมือนกันในแต่ละห้องปฎิบัติการโดยจะมีรายการโดยรวมดังนี้

การวิเคราะห์ตรวจสอบดิน
1.ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (soil pH)
2.ความต้องการปูนเพื่อแก้ความเป็นกรด (lime requirement : LR)
3.การนำไฟฟ้าของดิน (EC) 1 : 5  ค่าความเค็มของดิน
4.อินทรียวัตถุ (organic matter) OM 
5.ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (available phosphorus) P
6.โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน (available potassium) K
7.แคลเซียมที่สกัดได้ในดิน (extractable calcium) Ca
8.แมกนีเซียมที่สกัดได้ในดิน (extractable magnesium) Mg
9.เนื้อดิน แยกอนุภาคทราย (sand) อนุภาคทรายแป้ง (silt) และอนุภาคดินเหนียว (clay)
การวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำเพื่อการเกษตร
1.ความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำ
2.ค่าการนำไฟฟ้า (electrical conductivity) ของน้ำ
3.โพแทสเซียม (potassium) ในน้ำ
4.ฟอสเฟต (phosphate) ในน้ำ
การวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งปรับปรุงดิน
1.ไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ในปุ๋ยอินทรีย์
2.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (total phosphorus) ในปุ๋ยอินทรีย์
3.โพแทสเซียมทั้งหมด (total potassium) ในปุ๋ยอินทรีย์
4.อินทรียวัตถุ (organic matter) ในปุ๋ยอินทรีย์
5.ความเป็นกรดด่าง (pH) ของปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุปูนเพื่อการเกษตร หรือน้ำหมักชีวภาพ
6.ค่าการนำไฟฟ้า (EC) ของปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ำหมักชีวภาพ
7.อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio)

 

 

5) คลิกเลือกรายการวิเคราะห์ตามต้องการ

 

6) รายการวิเคราะห์ที่เลือก

 

7) กรอกรายละเอียดผู้ส่งตัวอย่าง

 

8) กรอกพื้นที่เก็บตัวอย่าง  เลือกที่อยู่ของแปลงจากแผนที่เพื่อกำหนดพิกัด Lat Long

 

9) เลือกพืชที่ต้องการปลูก

 

10) กรอกรายละเอียดตัวอย่างที่ส่ง

 

11) สรุปหน้ารวมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากถูกต้องกด ยืนยันการสร้างใบส่งตัวอย่างใหม่

 

เท่านี้ท่านก็ได้สร้างใบส่งเรียบร้อยแล้ว รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบส่งและยืนยันใบส่ง หลังจากนั้นระบบจะขึ้นที่อยู่ให้ท่านส่งตัวอย่างไปยังที่อยู่ดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับตัวอย่างก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ท่านจะได้รับผลภายใน 60 วันทำการนับจากวันรับตัวอย่าง

 

 
Loading...