Latest Posts

View All

HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร

ชาว สวด. ร่วมรณรงค์วัฒนธรรมองค์กร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ WE ARE HOPE เราคือ ความหวังของเกษตรกร ความหมาย WE ARE : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ H : Honesty : มีคุณธรรม O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน P : Prompt to Change …