© ดำเนินการและรับผิดชอบโดย กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า ประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 
หลักการและเหตุผล


ปัจจุบันความสนใจในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพิษภัยของการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Year) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบสินค้าเกษตรและอาหาร ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคสามารถแข่งขันในตลาดโลก เพื่อนำไทยไปสู่ครัวโลก
กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินงานสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตลอด โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการผลิตพืชที่ปลอดภัยและมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของการรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกร ได้ตระหนักถึงการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ สารปรับปรุงบำรุงดิน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือสารพิษในวัตถุดิบ จากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกันได้เต็มประสิทธิภาพ นำมาสู่การลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลิตสินค้าเกษตรแต่ละชนิดได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อันเป็นการเพิ่มรายได้และลดปัญหาความยากจนของเกษตรกรได้ในที่สุด

กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลับหน้าหลักเว็บไซต์ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าฯ

เข้าสู่ระบบ
 
ชื่อผู้ใช้ระบบ ( UserID )  
รหัสผ่าน ( Password )  
เจ้าหน้าที่ ช่วยจำชื่อผู้ใช้ระบบ    คำอธิบายการเข้าใช้ระบบ
  

ลงทะเบียนผู้ยื่นขอรับรองฯ
ลืมรหัสผ่าน

ระบบสนับสนุน Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
แสดงผลได้ดีที่สุดขนาดหน้าจอ 1024 x 768 pixel

เอกสารเผยแพร่
 
คู่มือขั้นตอนการขอใบรับรอง Q
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่รับรอง
สถานที่ยื่นแบบคำขอรับรองมาตรฐานสินค้า
ข้อเสนอแนะการผลิตปุ๋ยหมักให้ผ่านQ
ข้อเสนอแนะการผลิตน้ำหมักชีวภาพให้ผ่านQ
การผลิตปุ๋ยหมัก
การผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ปริมาณธาตุอาหารที่มีในมูลสัตว์
ความเข้มข้นต่อน้ำหนักแห้งในมูลสัตว์ 4 ชนิด
คู่มือใช้ระบบสำหรับผู้ประกอบการ
คู่มือใช้ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่
รายชื่อสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า