REGISTER

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
1. สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อเข้าใช้งานในเว็บไซต์และสื่อสารกับสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับและใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้หรือที่ระบุไว้ในนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้
3. สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอม
4. สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน อาจรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั่วไป เช่น เลขที่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ หน้าที่เข้าชม และเวลาที่ใช้ในเว็บไซต์เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการใช้งานและเนื้อหาของเว็บไซต์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน อาจทำสัญญากับบุคคลภายนอกให้ดำเนินการในนามของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยปฏิบัติภายใต้นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
5. สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จะไม่แสดงหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ เช่น ชื่อหรืออีเมล ให้กับองค์กรอื่น เพื่อประโยชน์ใด ๆ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน อาจทำสัญญากับบุคคลภายนอกให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยปฏิบัติภายใต้นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์
1. ข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
2. ห้ามมิให้ แจกจ่าย ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง บิดเบือน หรือส่งต่อเว็บไซต์นี้ หรือส่วนต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

 
Loading...