Q&A

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ และ รายงานผลการทดสอบความชำนาญ

 

Q : การทดสอบความชำนาญ คือ อะไร 
A: การทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า PT เป็นเทคนิคหนึ่งของการประกันคุณภาพสำหรับการทดสอบของห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025   

 Q : การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการอย่างไร
A: การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้   

    ขั้นตอนการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน 
Q : เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว ทำอย่างไรต่อไป
A:  ระบบจะแสดงข้อความ "ท่านลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย" ท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบ ตาม E-mail และ Password ที่กำหนดไว้ได้ทันทีหลังจากสมัครสมาขิกเสร็จ เพื่อเข้าเลือกโปรแกรมทดสอบที่ท่านต้องการเข้าร่วม

Q : เกณฑ์ในการประเมินการทดสอบความชำนาญคือ อะไร

เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความชำนาญ     

1. โปรแกรมการทดสอบเชิงปริมาณ (Quantitative) ใช้ค่า Robust Z-Score ของกลุ่มผู้เข้าร่วมทดสอบความชำนาญโดยมีเกณฑ์ดังนี้    
       · ถ้า lZl ≤ 2.00             แสดงว่าผลการทดสอบนั้นยอมรับได้ (Satisfactory)    
       · ถ้า 2.00 < lZl < 3.00  แสดงว่าผลการทดสอบนั้นน่าสงสัย (Questionable)    
       · ถ้า lZl ≥ 3.00            แสดงว่าผลการทดสอบนั้นยอมรับไม่ได้ (Unsatisfactory)    
2. โปรแกรมการทดสอบเชิงคุณภาพ (Qualitative)    
       · ถ้าได้ผลการทดสอบตรงกับค่า Assigned value แสดงว่า "ผ่าน"    
       · ถ้าได้ผลการทดสอบไม่ตรงกับค่า Assigned value แสดงว่า "ไม่ผ่าน"

 
Loading...