โปรแกรมทดสอบความชำนาญ

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (1/2564)

Proficiency Testing Provider (1/2564)

วันที่รับสมัคร 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่ส่งตัวอย่าง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันสิ้นสุดส่งผลการทดสอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
รายงานฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อัตราค่าบำรุง ไม่มีค่าธรรมเนียม

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน : เครือข่ายห้องปฏิบัติการดินแห่งประเทศไทย (TSLAN)

Soil Proficiency Testing : Thai Soil Laboratory Network (TSLAN)

วันที่รับสมัคร 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ส่งตัวอย่าง สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันสิ้นสุดส่งผลการทดสอบ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รายงานฉบับสมบูรณ์ ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราค่าบำรุง ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไฟล์ Download

การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ : ความหนาแน่นรวมของดิน

Inter - Laboratory Testing : Dry Bulk Density

วันที่รับสมัคร 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ส่งตัวอย่าง ตุลาคม พ.ศ. 2563
วันสิ้นสุดส่งผลการทดสอบ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รายงานฉบับสมบูรณ์ ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราค่าบำรุง ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไฟล์ Download

การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ : ปุ๋ยอินทรีย์และพืช

Inter Laboratory Testing : Organic Fertilizer and Plants

วันที่รับสมัคร 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ส่งตัวอย่าง สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันสิ้นสุดส่งผลการทดสอบ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รายงานฉบับสมบูรณ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อัตราค่าบำรุง ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไฟล์ Download
หน้า จาก 1 ( 4 ข้อมูล )
แสดงจำนวน ข้อมูลต่อแถว
1
 
Loading...