โปรแกรมทดสอบความชำนาญ

สถานะ
เปิดรับสมัคร
โครงการ

การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ : ปุ๋ยอินทรีย์และพืช

Inter Laboratory Testing : Organic Fertilizer and Plants

วันที่รับสมัคร 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ส่งตัวอย่าง สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันสิ้นสุดส่งผลการทดสอบ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รายงานฉบับสมบูรณ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อัตราค่าบำรุง ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไฟล์ Download
 
Loading...