โปรแกรมทดสอบความชำนาญ

สถานะ
เปิดรับสมัคร
โครงการ

การทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ : ความหนาแน่นรวมของดิน

Inter - Laboratory Testing : Dry Bulk Density

วันที่รับสมัคร 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ส่งตัวอย่าง ตุลาคม พ.ศ. 2563
วันสิ้นสุดส่งผลการทดสอบ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รายงานฉบับสมบูรณ์ ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราค่าบำรุง ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไฟล์ Download
 
Loading...