โปรแกรมทดสอบความชำนาญ

สถานะ
ปิดรับสมัครหรือยังไม่ถึงช่วงสมัคร
โครงการ

โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (1/2564)

Proficiency Testing Provider (1/2564)

วันที่รับสมัคร 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่ส่งตัวอย่าง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันสิ้นสุดส่งผลการทดสอบ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
รายงานฉบับสมบูรณ์ พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อัตราค่าบำรุง ไม่มีค่าธรรมเนียม
 
Loading...