โปรแกรมทดสอบความชำนาญ

สถานะ
เปิดรับสมัคร
โครงการ

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน : เครือข่ายห้องปฏิบัติการดินแห่งประเทศไทย (TSLAN)

Soil Proficiency Testing : Thai Soil Laboratory Network (TSLAN)

วันที่รับสมัคร 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
วันที่ส่งตัวอย่าง สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันสิ้นสุดส่งผลการทดสอบ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
รายงานฉบับสมบูรณ์ ธันวาคม พ.ศ. 2563
อัตราค่าบำรุง ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไฟล์ Download
 
Loading...