News

Proficiency Testing Program 2020 (TSLAN) NOW OPEN !!!!

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน เครือข่ายห้องปฏิบัติการดินแห่งประเทศไทย (TSLAN)

>> http://osd101.ldd.go.th/pt <<

 

ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนงานฯ สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทดสอบความชํานาญได้โดยตรง กับผู้ประสานงานหลัก

 

นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน

นางสาวบุศรินทร์ แสวงลาภ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2941 2784 หรือสายด่วน 1760 ต่อ 3102
โทรสาร 0 2941 2784
E-mail : standard_pt@hotmail.com

 

 

 

 
Loading...