โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ
(Proficiency Testing Provider)

          โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้
          เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตลอดจนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน“Proficiency Testing Provider” เพื่อใช้ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ โดย อาศัยความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการโดยการนำผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทางสถิติ
         การทดสอบความชำนาญภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 เป็นวิธีการหนึ่งในการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังสมรรถนะในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของห้องปฏิบัติการ การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญเป็นระยะๆ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับ ภายใต้บุคคลากรเครื่องมือ สิ่งแวดล้อม และวิธีการที่ใช้ทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories อีกทั้งการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ยังเป็นข้อกำหนดหนึ่งของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Body) ด้วย

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ เครือข่ายห้องปฏบัติการดินแห่งประเทศไทย (TSLAN)

- แผนกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ  (รายละเอียด)
- ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (รายละเอียด)
-
 คู่มือการใช้งานเวบไซต์โปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (รายละเอียด)

 ผู้สนใจโปรดติดต่อสอบถาม และสมัครเข้าร่วม หรือสามารถติดต่อสอบถามกับผู้ประสานงาน แจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกิจกรรม การทดสอบความชำนาญของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินได้ที่ 

          สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          โทรศัพท์ 0 2941 2784 หรือสายด่วน 1760 ต่อ 3102  โทรสาร 0 2941 2784
          E-mail : standard_pt@hotmail.com

โปรแกรมทดสอบความชำนาญ

Profieciency testing program

News

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Download ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน

ขั้นตอนการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Download คู่มือการใช้งาน website การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งาน website การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Proficiency Testing Program 2020 (TSLAN) NOW OPEN !!!!

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน เครือข่ายห้องปฏิบัติการดินแห่งประเทศไทย (TSLAN) >> http://osd101.ldd.go.th/pt << ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนงานฯ สามารถติดต่อ

2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Download แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน

แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน
 
Loading...