ยินดีต้อนรับ ,เว็บกรมพัฒนาที่ดิน

วิสัยทัศน์

     พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ

     สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้ กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและปฎิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

 

เป้าประสงค์หลัก

1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่

2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน

3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน

5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน

6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์

7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน

สรุปรายงานผลวิเคราะห์ดิน
ตามชุดดิน
ค้นหารายงานผลวิเคราะห์ดินตามชุดดิน อ่าวลึก ,อยุธยา ,บางนารา ,บางมูลนาก ,บางกอก ,บางเลน ,เชียงแสน ฯลฯ
สรุปรายงานผลวิเคราะห์ดิน
ตามเนื้อดิน
ค้นหารายงานผลวิเคราะห์ดินตามเนือดิน ดินทราย ,ดินร่วน ,ดินทรายแป้ง ,ดินร่วนเหนียวปนทราย ,ดินร่วนเหนียว ฯลฯ
สรุปรายงานผลวิเคราะห์ดิน
ตามชนิดพืชที่ปลูก
ค้นหารายงานผลวิเคราะห์ดินตามชนิดพืชที่ปลูก ข้าว ,ข้าวโพดฝักอ่อน ,ยางพารา ,อ้อย ,ไร่นาสวนผสม ฯลฯ
คำแนะนำการใช้ปุ๋ย
ตามชนิดพืชที่ปลูก
ค้นหาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามชนิดพืชที่ปลูก
Loading...