เลขรับที่:55-0238 | StatusProcess = 7
ลำดับขั้นตอน วันที่ปฎิบัติการ
1.บันทึกใบส่งลงโปรแกรม Click Here to Pick up the DefDate
2.รับตัวอย่างไปเตรียม Click Here to Pick up the DefDate
3.ส่งเข้าห้องปฎิบัติการ Click Here to Pick up the DefDate
4.บันทึกผลวิเคราะห์ Click Here to Pick up the DefDate
5.ส่งรายงานผลทางโปรแกรม Click Here to Pick up the DefDate
6.ส่งรายงานผลให้แก่ผู้รับบริการ Click Here to Pick up the DefDate
7.ยกเลิกการวิเคราะห์ Click Here to Pick up the DefDate