รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: สถานที่เก็บตัวอย่าง:
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง ชื่อสถานที่เก็บตย. ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 53-1597 53020255-53020257 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) วิสาหกิจชุมชนตำบลเขาหัวควาย นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 สุพรรณบุรี
2 53-1598 53020258-53020260 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) วิสาหกิจชุมชนตำบลเขาหัวควาย นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 สุพรรณบุรี
3 53-1608 53020288-53020290 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านจอมพิบูลย์ นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 นครศรีธรรมราช
4 53-1609 53020291-53020293 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านจอมพิบูลย์ นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 นครศรีธรรมราช
5 53-1610 53020294-53020296 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านจอมพิบูลย์ นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 นครศรีธรรมราช
6 53-1611 53020297-53020299 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 8 เมษายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านจอมพิบูลย์ นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 นครศรีธรรมราช
7 59-2144 59026160-59026162 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 30 พฤษภาคม 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเชียงของ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
8 59-2145 59026163-59026165 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 27 มิถุนายน 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเชียงของ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
9 59-2146 59026166-59026168 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 30 พฤษภาคม 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเชียงของ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
10 59-2147 59026169-59026171 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 27 มิถุนายน 2559 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเชียงของ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
11 59-2148 59026172-59026174 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 30 พฤษภาคม 2559 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเชียงของ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
12 59-2149 59026175-59026177 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 19 เมษายน 2559 28 กรกฎาคม 2559 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเชียงของ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน

Total : 12 Records. Page 1 (All Page 1)[1] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved