รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2563

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: ชื่อเจ้าของตย.:
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง ชื่อเจ้าของตย. ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 54-0498 54007540-54007542 19 พฤศจิกายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายนรากร หน่อแก้ว นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงราย
2 54-0499 54007543-54007545 19 พฤศจิกายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 19 พฤศจิกายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายนรากร หน่อแก้ว นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงราย
3 55-1004 55012408-55012410 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 30 พฤษภาคม 2562 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายนรากร หน่อแก้ว นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงราย
4 55-1005 55012411-55012413 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายนรากร หน่อแก้ว นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงราย
5 55-1006 55012414-55012416 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายนรากร หน่อแก้ว นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงราย
6 55-1007 55012417-55012419 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายนรากร หน่อแก้ว นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงราย
7 55-1008 55012420-55012422 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายนรากร หน่อแก้ว นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงราย
8 55-1009 55012423-55012425 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 8 มีนาคม 2555 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายนรากร หน่อแก้ว นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงราย

Total : 8 Records. Page 1 (All Page 1)[1] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved