รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2563

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: แหล่งที่มาของการนำส่งตัวอย่าง:
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 54-0044 54001176-54001188 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน ผชช.วุฒิชาติ สิริช่วยชู 13 กรุงเทพฯ
2 54-0047 54001304-54001376 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ผชช.วุฒิชาติ สิริช่วยชู 73 กรุงเทพฯ
3 54-0048 54001377-54001520 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ผชช.วุฒิชาติ สิริช่วยชู 144 กรุงเทพฯ
4 54-0195 54002714-54002841 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางกุลวดี สุทธาวาส 128 พิษณุโลก
5 54-0207 54003231-54003243 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 1 ตุลาคม 2553 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน ผชช.วุฒิชาติ สิริช่วยชู 13 กรุงเทพฯ
6 54-0305 54004868-54004879 11 ตุลาคม 2553 11 ตุลาคม 2553 11 ตุลาคม 2553 11 ตุลาคม 2553 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางปราณี สีหบัณฑ์ 12 ขอนแก่น
7 54-0345 54005801-54005848 21 ตุลาคม 2553 21 ตุลาคม 2553 21 ตุลาคม 2553 21 ตุลาคม 2553 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายปรีชา โหนแหยม 48 จันทบุรี
8 54-0346 54005849-54005896 11 พฤศจิกายน 2553 11 พฤศจิกายน 2553 11 พฤศจิกายน 2553 30 ธันวาคม 2558 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายปรีชา โหนแหยม 48 จันทบุรี
9 54-0388 54006259-54006266 3 พฤศจิกายน 2553 3 พฤศจิกายน 2553 3 พฤศจิกายน 2553 3 พฤศจิกายน 2553 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางปราณี สีหบัณฑ์ 8 ขอนแก่น
10 54-0799 54010544-54010623 24 ธันวาคม 2553 24 ธันวาคม 2553 24 ธันวาคม 2553 24 ธันวาคม 2553 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 80 ฉะเชิงเทรา
11 54-0829 54010867-54010872 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 5 มกราคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 6 ฉะเชิงเทรา
12 54-0830 54010873-54010880 5 มกราคม 2554 5 มกราคม 2554 5 มกราคม 2554 5 มกราคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 8 ฉะเชิงเทรา
13 54-0831 54010881-54010888 5 มกราคม 2554 5 มกราคม 2554 5 มกราคม 2554 5 มกราคม 2554 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นส.กฤษณา ทิวาตรี 8 ฉะเชิงเทรา
14 54-1740 54033305-54033307 18 เมษายน 2554 18 เมษายน 2554 18 เมษายน 2554 18 เมษายน 2554 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงใหม่
15 54-1823 54034034-54034129 26 เมษายน 2554 26 เมษายน 2554 26 เมษายน 2554 26 เมษายน 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางปราณี สีหบัณฑ์ 96 ขอนแก่น
16 54-2063 54038293-54038298 9 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2554 9 มิถุนายน 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 6 ฉะเชิงเทรา
17 54-2064 54038299-54038306 27 พฤษภาคม 2554 27 พฤษภาคม 2554 27 พฤษภาคม 2554 27 พฤษภาคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 8 ฉะเชิงเทรา
18 54-2108 54038504-54038583 31 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554 31 พฤษภาคม 2554 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเจษฎา สาระ 80 พิษณุโลก
19 54-2425 54042647-54042686 21 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 40 ฉะเชิงเทรา
20 54-2426 54042687-54042726 14 กรกฎาคม 2554 14 กรกฎาคม 2554 14 กรกฎาคม 2554 14 กรกฎาคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 40 ฉะเชิงเทรา
21 54-2427 54042727-54042748 21 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 22 ฉะเชิงเทรา
22 54-2428 54042749-54042770 14 กรกฎาคม 2554 14 กรกฎาคม 2554 14 กรกฎาคม 2554 14 กรกฎาคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 22 ฉะเชิงเทรา
23 54-2429 54042771-54042810 21 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 21 กรกฎาคม 2554 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นส.กฤษณา ทิวาตรี 40 ฉะเชิงเทรา
24 55-0101 55002211-55002259 22 กันยายน 2554 22 กันยายน 2554 22 กันยายน 2554 22 กันยายน 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายปรีชา โหนแหยม 49 จันทบุรี
25 55-0235 55004715-55004720 29 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 6 ฉะเชิงเทรา
26 55-0237 55004727-55004734 29 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 8 ฉะเชิงเทรา
27 55-0238 55004735-55004742 29 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 29 พฤศจิกายน 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 8 ฉะเชิงเทรา
28 55-0337 55005615-55005694 16 ธันวาคม 2554 16 ธันวาคม 2554 16 ธันวาคม 2554 16 ธันวาคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจษฎา สาระ 80 เพชรบุรี
29 55-0338 55005695-55005774 27 ธันวาคม 2554 27 ธันวาคม 2554 27 ธันวาคม 2554 27 ธันวาคม 2554 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเจษฎา สาระ 80 เพชรบุรี
30 55-0464 55007035-55007083 29 ธันวาคม 2554 29 ธันวาคม 2554 29 ธันวาคม 2554 29 ธันวาคม 2554 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายปรีชา โหนแหยม 49 จันทบุรี
31 55-0525 55007688-55007767 13 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจษฎา สาระ 80 เพชรบุรี
32 55-0530 55007780-55007819 13 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 40 ฉะเชิงเทรา
33 55-0563 55008517-55008621 23 มกราคม 2555 23 มกราคม 2555 23 มกราคม 2555 23 มกราคม 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางปราณี สีหบัณฑ์ 105 ขอนแก่น
34 55-0807 55011314-55011330 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประดับ กลัดเข็มเพชร 17 เชียงใหม่
35 55-0808 55011331-55011347 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประดับ กลัดเข็มเพชร 17 เชียงใหม่
36 55-1315 55015221-55015242 2 พฤษภาคม 2555 3 พฤษภาคม 2555 3 พฤษภาคม 2555 2 พฤษภาคม 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 22 ฉะเชิงเทรา
37 55-1316 55015243-55015264 2 พฤษภาคม 2555 3 พฤษภาคม 2555 3 พฤษภาคม 2555 2 พฤษภาคม 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นส.กฤษณา ทิวาตรี 22 ฉะเชิงเทรา
38 55-2288 55031774-55031790 17 สิงหาคม 2555 17 สิงหาคม 2555 17 สิงหาคม 2555 5 กันยายน 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 17 เชียงใหม่
39 56-0020 56000180-56000187 6 กันยายน 2555 6 กันยายน 2555 6 กันยายน 2555 31 ตุลาคม 2555 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 8 ฉะเชิงเทรา
40 56-0021 56000188-56000227 6 กันยายน 2555 6 กันยายน 2555 6 กันยายน 2555 12 กันยายน 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 40 ฉะเชิงเทรา
41 56-0022 56000228-56000267 6 กันยายน 2555 6 กันยายน 2555 6 กันยายน 2555 31 ตุลาคม 2555 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.กฤษณา ทิวาตรี 40 ฉะเชิงเทรา
42 56-0028 56000275-56000276 7 กันยายน 2555 7 กันยายน 2555 7 กันยายน 2555 22 ตุลาคม 2555 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณพัชนี อาภรณ์รัตน์ 2 ขอนแก่น
43 56-0029 56000277-56000364 7 กันยายน 2555 7 กันยายน 2555 7 กันยายน 2555 5 พฤศจิกายน 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณพัชนี อาภรณ์รัตน์ 88 ขอนแก่น
44 56-0056 56000711-56000790 12 กันยายน 2555 12 กันยายน 2555 12 กันยายน 2555 28 กันยายน 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจษฎา สาระ 80 เพชรบุรี
45 56-0057 56000791-56000870 12 กันยายน 2555 12 กันยายน 2555 12 กันยายน 2555 21 กันยายน 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจษฎา สาระ 80 เพชรบุรี
46 56-0231 56003402-56003409 18 ตุลาคม 2555 18 ตุลาคม 2555 18 ตุลาคม 2555 14 พฤศจิกายน 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 8 ฉะเชิงเทรา
47 56-0304 56004678-56004765 6 พฤศจิกายน 2555 6 พฤศจิกายน 2555 6 พฤศจิกายน 2555 14 พฤศจิกายน 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณพัชนี อาภรณ์รัตน์ 88 ขอนแก่น
48 56-0305 56004766-56004805 6 พฤศจิกายน 2555 6 พฤศจิกายน 2555 6 พฤศจิกายน 2555 14 พฤศจิกายน 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.กฤษณา ทิวาตรี 40 ฉะเชิงเทรา
49 56-0342 56005541-56005548 14 พฤศจิกายน 2555 14 พฤศจิกายน 2555 14 พฤศจิกายน 2555 20 พฤศจิกายน 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.กฤษณา ทิวาตรี 8 ฉะเชิงเทรา
50 56-0402 56007479-56007566 27 พฤศจิกายน 2555 27 พฤศจิกายน 2555 27 พฤศจิกายน 2555 7 ธันวาคม 2555 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณพัชนี อาภรณ์รัตน์ 88 ขอนแก่น
51 56-0613 56010204-56010210 25 ธันวาคม 2555 25 ธันวาคม 2555 25 ธันวาคม 2555 18 กุมภาพันธ์ 2556 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอภัยรักษ์ ศรีทิน 7 อยุธยา

Total : 432 Records. Page 1 (All Page 9)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved