รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: ชนิดตัวอย่างที่ส่ง:
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 53-2361 53029941-53029943 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสาวจุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 ลพบุรี
2 53-2362 53029944-53029946 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวจุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 ลพบุรี
3 53-2363 53029947-53029949 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสาวจุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 ลพบุรี
4 53-2364 53029950-53029952 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวจุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 ลพบุรี
5 53-2365 53029953-53029955 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสาวจุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงใหม่
6 53-2366 53029956-53029958 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 5 กรกฎาคม 2553 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวจุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 เชียงใหม่
7 54-0539 54007697-54007699 22 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 นครสวรรค์
8 54-0540 54007700-54007702 22 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553 22 พฤศจิกายน 2553 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 นครสวรรค์
9 55-0800 55011293-55011295 27 กุมภาพันธ์ 2555 27 กุมภาพันธ์ 2555 28 กุมภาพันธ์ 2555 29 กุมภาพันธ์ 2555 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 พิจิตร
10 55-0801 55011296-55011298 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นส.จุฑารัตน์ คำนึงกิจ 3 พิจิตร

Total : 10 Records. Page 1 (All Page 1)[1] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved