รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-2100 61021216-61021239 21 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวอิสริยา มีสิงห์ 24 กรุงเทพฯ
2 61-2101 61021240-61021299 21 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวอิสริยา มีสิงห์ 60 กรุงเทพฯ
3 61-2087 61021132-61021151 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 20 หนองบัวลำภู
4 61-2458 61023871-61023888 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 2 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ 18 กรุงเทพฯ
5 61-2459 61023889-61023906 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ 18 กรุงเทพฯ
6 61-2460 61023907-61023942 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 28 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ 36 กรุงเทพฯ
7 61-2086 61021112-61021131 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 20 หนองบัวลำภู
8 61-2463 61023952-61023964 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.คชามาศ ต่ายหัวดง 13 กรุงเทพฯ
9 61-2467 61023973-61023986 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 14 กรุงเทพฯ
10 61-2468 61023987-61024032 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 46 กรุงเทพฯ
11 61-2495 61024160-61024165 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สิปาง สังข์นคร 6 กรุงเทพฯ
12 61-2499 61024197-61024198 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 20 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชัยนาม ดิสถาพร 2 กรุงเทพฯ
13 61-2493 61024101-61024158 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน คุณยุพเยาว์ หัสจรรย์ 58 กรุงเทพฯ
14 61-2527 61024455-61024459 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 5 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญยุทธ์ เพชรวสันต์ 5 น่าน
15 61-2533 61024607-61024666 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนิสา มีแสง 60 ขอนแก่น
16 61-2537 61024679-61024681 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 3 อำนาจเจริญ
17 61-2534 61024667-61024671 3 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเกียรติศักดิ์ ตาคำ 5 กระบี่
18 61-2539 61024683-61024856 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 21 พฤษภาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 174 เชียงใหม่
19 61-2540 61024857-61024948 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 92 เชียงใหม่
20 61-2542 61024951-61024960 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 10 เชียงใหม่
21 61-2543 61024961-61024968 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 8 เชียงใหม่
22 61-2544 61024969-61024975 2 พฤษภาคม 2561 2 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์ 7 พิษณุโลก
23 61-2548 61025063-61025063 1 มกราคม 2443 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 13 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ กรกานต์ ปิ่นสุวรรณ 1 กระบี่
24 61-1680 61017374-61017383 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 10 กระบี่
25 61-1683 61017426-61017457 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 32 เลย
26 61-1734 61017682-61017706 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 27 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 25 สระบุรี
27 61-1735 61017707-61017722 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.จารุภรณ์ โต๊ะแสง 16 สระแก้ว
28 61-1737 61017738-61017794 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 18 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ สพข.2 57 ตราด
29 61-1741 61017803-61017804 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 2 น่าน
30 61-1412 61014685-61014696 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา
31 61-1414 61014709-61014744 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 12 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายณัฐพงศ์ นิลคุปต์ 36 สระบุรี
32 61-1415 61014745-61014780 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายณัฐพงศ์ นิลคุปต์ 36 สระบุรี
33 61-1740 61017801-61017802 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 2 น่าน
34 61-1426 61014853-61014865 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 12 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.จารุวรรณ ศรีฟ้า 13 สระแก้ว
35 61-1413 61014697-61014708 17 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 12 นครราชสีมา
36 61-1436 61014988-61014988 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สิรภัทร วีระถาวร 1 กรุงเทพฯ
37 61-1437 61014989-61014989 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สิรภัทร วีระถาวร 1 กรุงเทพฯ
38 61-1775 61017922-61017931 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 24 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนันทภพ ชลเขตต์ 10 ชุมพร
39 61-1859 61018811-61018814 26 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 9 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
40 61-1861 61018819-61018842 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 24 ราชบุรี
41 61-1441 61015082-61015112 29 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 31 ขอนแก่น
42 61-1852 61018556-61018619 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 64 นครราชสีมา
43 61-1887 61018965-61019022 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเอกราช มีวาสนา 58 มุกดาหาร
44 61-1888 61019023-61019080 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเอกราช มีวาสนา 58 มุกดาหาร
45 61-1885 61018953-61018959 23 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 16 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์ 7 อำนาจเจริญ
46 61-2536 61024675-61024678 3 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรินทร สุริยนต์ 4 เชียงราย
47 61-2555 61025248-61025288 21 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 41 กรุงเทพฯ
48 61-2556 61025289-61025329 21 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 41 กรุงเทพฯ
49 61-2558 61025371-61025425 21 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 19 ตุลาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 55 กรุงเทพฯ
50 61-2559 61025426-61025480 21 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 55 กรุงเทพฯ
51 61-2551 61025096-61025125 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางอุมรา กล้าหาญ 30 ร้อยเอ็ด

Total : 2923 Records. Page 1 (All Page 59)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved