รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิจัยเคมีดิน-**
1 61-2100 61021216-61021239 21 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวอิสริยา มีสิงห์ 24 กรุงเทพฯ
2 61-2101 61021240-61021299 21 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวอิสริยา มีสิงห์ 60 กรุงเทพฯ
3 61-2086 61021112-61021131 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 20 หนองบัวลำภู
4 61-2087 61021132-61021151 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 20 หนองบัวลำภู
5 61-2463 61023952-61023964 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.คชามาศ ต่ายหัวดง 13 กรุงเทพฯ
6 61-2467 61023973-61023986 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 14 กรุงเทพฯ
7 61-2468 61023987-61024032 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 46 กรุงเทพฯ
8 61-2527 61024455-61024459 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 5 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญยุทธ์ เพชรวสันต์ 5 น่าน
9 61-2537 61024679-61024681 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 3 อำนาจเจริญ
10 61-2544 61024969-61024975 2 พฤษภาคม 2561 2 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์ 7 พิษณุโลก
11 61-1680 61017374-61017383 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 10 กระบี่
12 61-1683 61017426-61017457 7 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 32 เลย
13 61-1734 61017682-61017706 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 27 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 25 สระบุรี
14 61-1740 61017801-61017802 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 2 น่าน
15 61-1735 61017707-61017722 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.จารุภรณ์ โต๊ะแสง 16 สระแก้ว
16 61-1737 61017738-61017794 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 18 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ สพข.2 57 ตราด
17 61-1741 61017803-61017804 8 กุมภาพันธ์ 2561 8 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 2 น่าน
18 61-1414 61014709-61014744 18 มกราคม 2561 18 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 12 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายณัฐพงศ์ นิลคุปต์ 36 สระบุรี
19 61-1426 61014853-61014865 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 12 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.จารุวรรณ ศรีฟ้า 13 สระแก้ว
20 61-1436 61014988-61014988 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สิรภัทร วีระถาวร 1 กรุงเทพฯ
21 61-1852 61018556-61018619 15 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 64 นครราชสีมา
22 61-1861 61018819-61018842 16 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 24 ราชบุรี
23 61-1887 61018965-61019022 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเอกราช มีวาสนา 58 มุกดาหาร
24 61-1888 61019023-61019080 20 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเอกราช มีวาสนา 58 มุกดาหาร
25 61-2627 61026613-61026613 9 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน บ.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 ปทุมธานี
26 61-2687 61027079-61027085 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย 7 อุบลราชธานี
27 61-2689 61027093-61027094 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย 2 กรุงเทพฯ
28 61-1902 61019122-61019126 22 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 6 มีนาคม 2561 5 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วาสนา พรมนิล 5 พิจิตร
29 61-1921 61019444-61019444 26 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สริมา เนียมประดิษฐ์ 1 ลำปาง
30 61-1930 61019494-61019523 27 กุมภาพันธ์ 2561 27 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
31 61-1978 61019824-61019826 6 มีนาคม 2561 6 มีนาคม 2561 13 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 3 จันทบุรี
32 61-1990 61020066-61020092 14 มีนาคม 2561 7 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวสมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
33 61-1994 61020103-61020105 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 3 ประจวบคีรีขันธ์
34 61-1995 61020106-61020132 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 27 กาญจนบุรี
35 61-1446 61015197-61015226 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
36 61-1447 61015227-61015256 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
37 61-1445 61015176-61015196 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 1 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 21 ตาก
38 61-2048 61020813-61020813 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 25 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กิติมาภรณ์ ก้านบัวแก้ว 1 สระแก้ว
39 61-2058 61020860-61020880 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางพิกุล เกตุชาญวิทย์ 21 หนองคาย
40 61-2082 61020976-61021034 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 59 หนองบัวลำภู
41 61-2083 61021035-61021043 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 หนองบัวลำภู
42 61-2084 61021044-61021102 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 59 หนองบัวลำภู
43 61-2085 61021103-61021111 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 19 มีนาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 หนองบัวลำภู
44 61-1476 61015358-61015381 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 19 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 24 นครราชสีมา
45 61-1477 61015382-61015453 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 72 นครราชสีมา
46 61-1504 61015781-61015804 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 นครราชสีมา
47 61-1506 61015806-61015806 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 1 นครราชสีมา
48 61-0043 61000159-61000178 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 20 นครราชสีมา
49 61-0054 61000346-61000406 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
50 61-0055 61000407-61000467 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
51 61-0058 61000588-61000646 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร

Total : 2980 Records. Page 1 (All Page 60)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved