รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: ทั้งหมด เฉพาะเดือน
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง ชื่อเจ้าของตย. ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0006 61000014-61000015 28 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 ดิน นางพร้อย มาทัพ 2 กาญจนบุรี
2 61-0009 61000019-61000019 28 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 ดิน น.ส.พรทิพา สิงห์ทอง 1 นครปฐม
3 61-0053 61000345-61000345 28 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน นายเจน บุญธรรม 1 นนทบุรี
4 61-0065 61000783-61000783 28 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครปฐม
5 61-0086 61001154-61001162 28 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน นางณฐมน ผ่องแผ้ว 9 ยโสธร
6 61-0089 61001199-61001199 10 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 ดิน บ.ทำเลไทย ธรรมชาติ 1 อยุธยา
7 61-0091 61001250-61001299 5 กันยายน 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 ดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
8 61-0092 61001300-61001349 5 กันยายน 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 ดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
9 61-0110 61001783-61001783 13 กันยายน 2560 10 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 31 สิงหาคม 2560 ดิน น.ส.ศิริลักษณ์ ภาโนมัย 1 นครราชสีมา
10 61-0112 61001785-61001785 13 กันยายน 2560 10 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน คุณสุมน ตรัยสรณะพงศ์ 1 อยุธยา
11 61-0137 61002406-61002409 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 5 พฤศจิกายน 2561 29 สิงหาคม 2560 ดิน นางนพมณี สุวรรณัง 4 กรุงเทพฯ
12 61-0138 61002410-61002413 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 ดิน นางนพมณี สุวรรณัง 4 กรุงเทพฯ
13 61-0140 61002426-61002427 13 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 ดิน นายบรรลือ ขวยไพบูลย์ 2 นครศรีธรรมราช
14 61-0145 61002680-61002694 18 กันยายน 2560 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 19 กันยายน 2560 ดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 15 ขอนแก่น
15 61-0154 61002995-61003006 18 กันยายน 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 12 จันทบุรี
16 61-0165 61003222-61003222 13 กันยายน 2560 18 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
17 61-0167 61003226-61003226 13 กันยายน 2560 18 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
18 61-0181 61003314-61003314 13 กันยายน 2560 21 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน นายวิเชียร กาญจนสาธิต 1 ร้อยเอ็ด
19 61-0195 61003438-61003439 18 กันยายน 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน น.ส.นัฏชฎาพร เหล่าประวัติกุล 2 สระบุรี
20 61-0196 61003440-61003487 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 ดิน น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 48 ราชบุรี
21 61-0197 61003488-61003535 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 ดิน น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 48 ราชบุรี
22 61-0220 61003791-61003791 18 กันยายน 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน แปลงดูงาน น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
23 61-0221 61003792-61003792 18 กันยายน 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 18 กันยายน 2560 ดิน แปลงที่4 น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
24 61-0239 61003836-61003875 13 กันยายน 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 ดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 40 สุโขทัย
25 61-0253 61004076-61004076 18 กันยายน 2560 30 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน นายสันทัด นิลวรสกุล 1 กรุงเทพฯ
26 61-0269 61004244-61004244 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 ดิน นายวิสูตร หาญสมบัติ 1 ชัยภูมิ
27 61-0270 61004245-61004245 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน นายพิเชฐ์ รุ่งวชิรา 1 นครนายก
28 61-0272 61004261-61004261 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน นายประเสริฐ ประเสริฐวนิช 1 กรุงเทพฯ
29 61-0274 61004321-61004324 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 4 ลพบุรี
30 61-0275 61004325-61004326 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 2 ลพบุรี
31 61-0277 61004418-61004427 18 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 ดิน น.ส.ปราณี จอมอุ่น 10 เชียงใหม่
32 61-0287 61004498-61004545 10 ตุลาคม 2560 7 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 48 น่าน
33 61-0302 61004686-61004686 10 ตุลาคม 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน นายวิโรจน์ ปลอดสันเทียะ 1 กรุงเทพฯ
34 61-0352 61004878-61004878 5 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 ดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
35 61-0353 61004879-61004881 5 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 3 นครราชสีมา
36 61-0364 61005082-61005084 5 ตุลาคม 2560 18 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ 3 เชียงใหม่
37 61-0373 61005122-61005175 27 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 54 ฉะเชิงเทรา
38 61-0388 61005551-61005551 16 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน นางเปรมศิริ เฉลยญาณ 1 อยุธยา
39 61-0390 61005553-61005553 16 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน พ.จ.อ.พรศักดิ์ เกียรติคุณ 1 กาญจนบุรี
40 61-0421 61006022-61006057 5 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 36 ลพบุรี
41 61-0433 61006241-61006243 17 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน สพด.นครปฐม 3 นครปฐม
42 61-0443 61006293-61006296 17 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน นายประสิทธิ์ ผาติบัณฑิต 4 สกลนคร
43 61-0524 61006725-61006730 19 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 6 ปราจีนบุรี
44 61-0525 61006731-61006736 19 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 6 ปราจีนบุรี
45 61-0542 61007028-61007048 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.ปิยวรรณ คลังชำนาญ 21 อุทัยธานี
46 61-0555 61007136-61007136 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.ธนัญพัชร์ ฉัตรบริรักษ์ 1 เพชรบูรณ์
47 61-0581 61007533-61007580 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 48 น่าน
48 61-0582 61007581-61007586 31 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 6 นครราชสีมา
49 61-0606 61007891-61007924 7 พฤศจิกายน 2560 24 ตุลาคม 2560 6 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 34 หนองคาย
50 61-0607 61007925-61007928 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายถวิล หน่อคำ 4 กาญจนบุรี
51 61-0613 61007961-61007988 2 พฤศจิกายน 2560 27 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.บรรเจิดลักษณ์ จันธาฤทธิ์ 28 เพชรบูรณ์

Total : 347 Records. Page 1 (All Page 7)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved