รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: ทั้งหมด เฉพาะเดือน
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง ชื่อเจ้าของตย. ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0001 61000001-61000001 4 สิงหาคม 2560 1 สิงหาคม 2560 1 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ นางแฉล้ม พริ้มจรัส 1 สุราษฎร์ธานี
2 61-0002 61000002-61000004 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชุมพร
3 61-0004 61000008-61000010 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
4 61-0005 61000011-61000013 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
5 61-0008 61000018-61000018 4 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 1 พิจิตร
6 61-0010 61000020-61000022 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบูรณ์
7 61-0012 61000026-61000028 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบูรณ์
8 61-0014 61000032-61000034 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบูรณ์
9 61-0016 61000038-61000040 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบูรณ์
10 61-0018 61000044-61000046 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
11 61-0020 61000050-61000052 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
12 61-0022 61000056-61000058 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
13 61-0024 61000062-61000064 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
14 61-0026 61000068-61000070 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
15 61-0028 61000074-61000076 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
16 61-0030 61000080-61000082 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2561 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
17 61-0032 61000086-61000088 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2561 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
18 61-0034 61000092-61000094 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
19 61-0036 61000098-61000100 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
20 61-0041 61000149-61000149 4 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ น.ส.นิอร งามฮุย 1 หนองคาย
21 61-0045 61000199-61000199 4 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 น้ำมูลไส้เดือน น.ส.นฤมล ป้อมสา 1 ราชบุรี
22 61-0046 61000200-61000202 4 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ นางสาวดามร หนูรักษ์ 3 ราชบุรี
23 61-0047 61000203-61000205 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาญจนบุรี
24 61-0048 61000206-61000208 30 ธันวาคม 2985 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาญจนบุรี
25 61-0049 61000209-61000248 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 พืช นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 40 เชียงใหม่
26 61-0051 61000289-61000316 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 พืช นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 28 เชียงใหม่
27 61-0060 61000706-61000706 7 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ขี้เถ้า น.ส.อคิราภ์ ฤทธิรัตน์ 1 ลำปาง
28 61-0061 61000707-61000742 31 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 ดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 36 เชียงราย
29 61-0063 61000779-61000780 7 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ผักตบชวา น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 2 พิจิตร
30 61-0066 61000784-61000786 30 ธันวาคม 2985 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงราย
31 61-0076 61000928-61000928 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 เลือดปลา บริษัท วี.เอ.อะโกรเทค จำกัด 1 นครปฐม
32 61-0077 61000929-61000929 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ไคโตซาน บริษัท วี.เอ.อะโกรเทค จำกัด 1 นครปฐม
33 61-0080 61001040-61001094 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 พืช นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
34 61-0081 61001095-61001149 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 พืช นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
35 61-0082 61001150-61001150 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
36 61-0084 61001152-61001152 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
37 61-0087 61001163-61001172 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน น.ส.จารุวรรณ เลาหลิดานนท์ 10 กรุงเทพฯ
38 61-0088 61001173-61001198 15 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 พืช น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 26 นครราชสีมา
39 61-0094 61001400-61001402 15 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเกษมศรี มานิมนต์ 3 สระแก้ว
40 61-0101 61001659-61001659 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน ฮิวมัส 1 ลำปาง
41 61-0103 61001661-61001663 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ นายเอกชา ตนานนท์ชัย 3 พิจิตร
42 61-0109 61001781-61001782 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ นายอำพล โพธิ์ศรี 2 ฉะเชิงเทรา
43 61-0114 61001789-61001789 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 โดโลไมท์ นายนันทภพ ชลเขตต์ 1 สระแก้ว
44 61-0115 61001790-61001790 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ถ่านชีวภาพ นายนันทภพ ชลเขตต์ 1 สระแก้ว
45 61-0116 61001791-61001791 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ นายนันทภพ ชลเขตต์ 1 สระแก้ว
46 61-0117 61001792-61001794 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ นายนันทภพ ชลเขตต์ 3 สระแก้ว
47 61-0127 61002306-61002316 21 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 11 นครราชสีมา
48 61-0132 61002401-61002401 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 นราธิวาส
49 61-0133 61002402-61002402 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 น่าน
50 61-0134 61002403-61002403 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 น่าน
51 61-0135 61002404-61002404 21 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 น่าน

Total : 1001 Records. Page 1 (All Page 21)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved