รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: ทั้งหมด เฉพาะเดือน
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง ชื่อเจ้าของตย. ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0205 61003691-61003700 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน Kubiena น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
2 61-0206 61003701-61003710 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ดิน Kubiena น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
3 61-0207 61003711-61003720 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ดิน Kubiena น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
4 61-0208 61003721-61003730 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ดิน Kubiena น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
5 61-0209 61003731-61003740 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ดิน Kubiena น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
6 61-0737 61009361-61009368 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 7 มีนาคม 2561 ดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
7 61-0738 61009369-61009376 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 7 มีนาคม 2561 ดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
8 61-0739 61009377-61009384 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 15 มีนาคม 2561 ดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
9 61-0740 61009385-61009392 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 15 มีนาคม 2561 ดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
10 61-0741 61009393-61009400 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 15 มีนาคม 2561 ดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
11 61-1431 61014918-61014931 1 กุมภาพันธ์ 2561 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 29 มีนาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
12 61-1432 61014932-61014945 30 ธันวาคม 2985 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
13 61-1433 61014946-61014959 30 ธันวาคม 2985 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
14 61-1434 61014960-61014973 30 ธันวาคม 2985 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
15 61-1435 61014974-61014987 30 ธันวาคม 2985 19 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 เครื่องปั้นดินเผา น.ส.สุภลักษณ์ พฆันกุล 14 สงขลา
16 61-2652 61026846-61026856 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 10 กันยายน 2561 ดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี
17 61-2653 61026857-61026867 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 12 กันยายน 2561 ดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี
18 61-2654 61026868-61026878 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 12 กันยายน 2561 ดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี
19 61-2655 61026879-61026889 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 12 กันยายน 2561 ดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี
20 61-2656 61026890-61026900 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 12 กันยายน 2561 ดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี

Total : 20 Records. Page 1 (All Page 1)[1] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved