รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: ทั้งหมด เฉพาะเดือน
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง ชื่อเจ้าของตย. ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0003 61000005-61000007 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชุมพร
2 61-0011 61000023-61000025 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบูรณ์
3 61-0013 61000029-61000031 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบูรณ์
4 61-0015 61000035-61000037 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เพชรบูรณ์
5 61-0017 61000041-61000043 30 ธันวาคม 2985 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
6 61-0019 61000047-61000049 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
7 61-0021 61000053-61000055 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
8 61-0023 61000059-61000061 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
9 61-0025 61000065-61000067 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
10 61-0027 61000071-61000073 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
11 61-0029 61000077-61000079 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
12 61-0031 61000083-61000085 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
13 61-0033 61000089-61000091 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
14 61-0035 61000095-61000097 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
15 61-0037 61000101-61000103 30 ธันวาคม 2985 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พิษณุโลก
16 61-0038 61000104-61000132 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 29 สระบุรี
17 61-0039 61000133-61000139 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 7 สระบุรี
18 61-0050 61000249-61000288 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 40 เชียงใหม่
19 61-0052 61000317-61000344 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 พืช นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 28 เชียงใหม่
20 61-0064 61000781-61000782 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 19 กันยายน 2560 ผักตบชวา น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 2 พิจิตร
21 61-0067 61000787-61000789 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงราย
22 61-0070 61000826-61000839 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 14 เชียงใหม่
23 61-0071 61000840-61000863 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 มีนาคม 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 24 เชียงใหม่
24 61-0072 61000864-61000872 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 มีนาคม 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 9 เชียงใหม่
25 61-0073 61000873-61000876 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 มีนาคม 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 4 เชียงใหม่
26 61-0074 61000877-61000900 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 2 มีนาคม 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 24 เชียงใหม่
27 61-0075 61000901-61000927 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 27 เชียงใหม่
28 61-0078 61000930-61000984 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 มีนาคม 2561 พืช นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
29 61-0079 61000985-61001039 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 มีนาคม 2561 พืช นางจุฑารัตน์ ยิ้มฉลวย 55 เชียงใหม่
30 61-0083 61001151-61001151 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
31 61-0085 61001153-61001153 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน(น้ำท้ายบ่อ) น.ส.ศรทอง แก้วคำ 1 สุพรรณบุรี
32 61-0100 61001658-61001658 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 น้ำ นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครนายก
33 61-0102 61001660-61001660 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน ฮิวมัส 1 ลำปาง
34 61-0104 61001664-61001666 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 6 กันยายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ นายเอกชา ตนานนท์ชัย 3 พิจิตร
35 61-0111 61001784-61001784 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 1 กันยายน 2560 น้ำ น.ส.ศิริลักษณ์ ภาโนมัย 1 นครราชสีมา
36 61-0131 61002374-61002400 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 12 กันยายน 2560 น้ำ นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 27 กระบี่
37 61-0164 61003219-61003221 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อ่างทอง
38 61-0172 61003301-61003301 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 1 สิงห์บุรี
39 61-0183 61003317-61003318 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอุมรา กล้าหาญ 2 ร้อยเอ็ด
40 61-0199 61003540-61003582 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 28 กันยายน 2560 9 มีนาคม 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 43 เชียงใหม่
41 61-0200 61003583-61003615 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 28 กันยายน 2560 8 มีนาคม 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 33 เชียงใหม่
42 61-0201 61003616-61003629 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 21 มีนาคม 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 14 เชียงใหม่
43 61-0202 61003630-61003652 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 21 มีนาคม 2561 ดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 23 เชียงใหม่
44 61-0203 61003653-61003669 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำ นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 17 เชียงใหม่
45 61-0212 61003744-61003745 23 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ 2 ปราจีนบุรี
46 61-0213 61003746-61003746 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 เกลือแป้ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 เชียงใหม่
47 61-0216 61003780-61003782 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
48 61-0218 61003786-61003788 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
49 61-0222 61003793-61003793 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 น้ำ น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
50 61-0225 61003800-61003802 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
51 61-0227 61003806-61003808 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน

Total : 1146 Records. Page 1 (All Page 23)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved