รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: ทั้งหมด เฉพาะเดือน
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง ชื่อเจ้าของตย. ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0007 61000016-61000017 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 2 กาญจนบุรี
2 61-0040 61000140-61000148 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 16 กันยายน 2560 ดิน น.ส.นิอร งามฮุย 9 หนองคาย
3 61-0044 61000179-61000198 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 20 นครราชสีมา
4 61-0056 61000468-61000528 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
5 61-0059 61000647-61000705 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
6 61-0062 61000743-61000778 7 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 36 เชียงราย
7 61-0090 61001200-61001249 10 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
8 61-0093 61001350-61001399 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
9 61-0096 61001446-61001489 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์ 44 ชัยภูมิ
10 61-0097 61001490-61001549 10 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 60 อุบลราชธานี
11 61-0098 61001550-61001609 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 60 อุบลราชธานี
12 61-0099 61001610-61001657 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 48 อุบลราชธานี
13 61-0107 61001733-61001765 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 33 พิจิตร
14 61-0108 61001766-61001780 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 15 อุดรธานี
15 61-0119 61001818-61001840 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน นายภาสกร กาวิชัย 23 กรุงเทพฯ
16 61-0122 61002077-61002194 30 ธันวาคม 2985 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 10 เมษายน 2561 ดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร
17 61-0124 61002221-61002246 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 26 กำแพงเพชร
18 61-0125 61002247-61002265 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 19 กำแพงเพชร
19 61-0130 61002355-61002373 16 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 19 ยโสธร
20 61-0144 61002602-61002679 5 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 17 พฤษภาคม 2561 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 78 สกลนคร
21 61-0146 61002695-61002700 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 6 ขอนแก่น
22 61-0147 61002701-61002712 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 12 ขอนแก่น
23 61-0150 61002807-61002853 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 26 มีนาคม 2561 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 47 พิษณุโลก
24 61-0151 61002854-61002898 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 พิษณุโลก
25 61-0152 61002899-61002943 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 พิษณุโลก
26 61-0153 61002944-61002994 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 51 พิษณุโลก
27 61-0162 61003168-61003215 30 ธันวาคม 2985 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 48 อุบลราชธานี
28 61-0179 61003308-61003310 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 ดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
29 61-0231 61003816-61003816 25 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ดิน นางวรางคณา สงวนพงษ์ 1 เชียงใหม่
30 61-0246 61003928-61003947 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 20 นครราชสีมา
31 61-0251 61004070-61004070 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 10 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.สายใย ถนอมชาติ 1 ลพบุรี
32 61-0262 61004172-61004174 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน นายบวร บัวขาว 3 นครปฐม
33 61-0265 61004202-61004204 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 11 มกราคม 2561 ดิน นายบวร บัวขาว 3 นครปฐม
34 61-0273 61004262-61004320 5 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 22 พฤษภาคม 2561 ดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
35 61-0286 61004474-61004497 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 24 น่าน
36 61-0299 61004608-61004643 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน นางเกษมศรี มานิมนต์ 36 สระแก้ว
37 61-0300 61004644-61004679 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 11 มกราคม 2561 ดิน น.ส.เกษมศรี มานิมนต์ 36 สระแก้ว
38 61-0332 61004829-61004830 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 12 มกราคม 2561 ดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 2 สุพรรณบุรี
39 61-0361 61005032-61005079 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 14 มีนาคม 2561 ดิน น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์ 48 บุรีรัมย์
40 61-0372 61005120-61005121 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 2 สุพรรณบุรี
41 61-0374 61005176-61005205 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
42 61-0375 61005206-61005235 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
43 61-0376 61005236-61005265 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
44 61-0377 61005266-61005311 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 10 เมษายน 2561 ดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 46 ปราจีนบุรี
45 61-0382 61005320-61005361 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 42 ชุมพร
46 61-0383 61005362-61005403 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 42 ชุมพร
47 61-0387 61005520-61005550 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 31 สงขลา
48 61-0395 61005575-61005598 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 24 สระแก้ว
49 61-0402 61005695-61005715 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 14 มีนาคม 2561 ดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 21 นครปฐม
50 61-0403 61005716-61005763 26 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 48 ประจวบคีรีขันธ์
51 61-0407 61005811-61005846 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 36 ลำพูน

Total : 234 Records. Page 1 (All Page 5)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved