รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: ทั้งหมด เฉพาะเดือน
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง ชื่อเจ้าของตย. ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0042 61000150-61000158 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.นิอร งามฮุย 9 หนองคาย
2 61-0043 61000159-61000178 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 20 นครราชสีมา
3 61-0054 61000346-61000406 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
4 61-0055 61000407-61000467 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
5 61-0057 61000529-61000587 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 3 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
6 61-0058 61000588-61000646 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
7 61-0095 61001403-61001445 10 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์ 43 ชัยภูมิ
8 61-0105 61001667-61001699 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 33 อุดรธานี
9 61-0106 61001700-61001732 27 ธันวาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 33 อุดรธานี
10 61-0113 61001786-61001788 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 3 สระแก้ว
11 61-0118 61001795-61001817 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายภาสกร กาวิชัย 23 กรุงเทพฯ
12 61-0120 61001841-61001958 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร
13 61-0121 61001959-61002076 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร
14 61-0123 61002195-61002220 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 26 กำแพงเพชร
15 61-0126 61002266-61002305 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 40 นครราชสีมา
16 61-0128 61002317-61002335 27 ธันวาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 19 ยโสธร
17 61-0129 61002336-61002354 16 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 19 ยโสธร
18 61-0141 61002428-61002445 5 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 18 สระแก้ว
19 61-0142 61002446-61002523 16 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 78 สกลนคร
20 61-0143 61002524-61002601 5 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 78 สกลนคร
21 61-0148 61002713-61002759 27 ธันวาคม 2560 26 เมษายน 2560 2 ตุลาคม 2560 24 ธันวาคม 2560 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 47 พิษณุโลก
22 61-0149 61002760-61002806 26 เมษายน 2560 26 เมษายน 2560 2 ตุลาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายเมธา ศรีทองคำ 47 พิษณุโลก
23 61-0155 61003007-61003048 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 42 สงขลา
24 61-0156 61003049-61003051 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.ดารารัตน์ โฮตาก้า 3 สุพรรณบุรี
25 61-0158 61003083-61003113 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 29 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 31 อุดรธานี
26 61-0159 61003114-61003148 30 ธันวาคม 2985 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 35 นครปฐม
27 61-0166 61003223-61003225 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560 ดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 3 นครราชสีมา
28 61-0168 61003227-61003234 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 8 ขอนแก่น
29 61-0180 61003311-61003313 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
30 61-0184 61003319-61003342 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 29 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 24 กำแพงเพชร
31 61-0230 61003815-61003815 25 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 14 ธันวาคม 2560 ดิน นางวรางคณา สงวนพงษ์ 1 เชียงใหม่
32 61-0241 61003877-61003894 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.วนิดา งามเงิน 18 สุราษฎร์ธานี
33 61-0245 61003904-61003927 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 นครราชสีมา
34 61-0250 61004069-61004069 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.สายใย ถนอมชาติ 1 ลพบุรี
35 61-0254 61004077-61004079 30 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 5 ตุลาคม 2560 ดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
36 61-0255 61004080-61004081 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 ดิน น.ส.วลัยกร นครไธสง 2 บุรีรัมย์
37 61-0256 61004082-61004153 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 72 เชียงใหม่
38 61-0264 61004178-61004201 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 ดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
39 61-0267 61004213-61004242 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 30 พิจิตร
40 61-0285 61004456-61004473 6 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 18 สระแก้ว
41 61-0298 61004572-61004607 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 18 มกราคม 2561 ดิน น.ส.เกษมศรี มานิมนต์ 36 สระแก้ว
42 61-0327 61004773-61004812 11 ตุลาคม 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน น.ส.สุนิสา บุญมารักษ์ 40 พิษณุโลก
43 61-0354 61004882-61004953 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 ดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 72 ปราจีนบุรี
44 61-0360 61004984-61005031 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 21 มกราคม 2561 ดิน น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์ 48 บุรีรัมย์
45 61-0366 61005086-61005109 18 กันยายน 2560 18 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 24 กำแพงเพชร
46 61-0384 61005404-61005487 11 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 16 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 84 ชุมพร
47 61-0394 61005569-61005574 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 6 สระแก้ว
48 61-0396 61005599-61005613 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 ดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 15 นครราชสีมา
49 61-0397 61005614-61005640 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน น.ส.มนต์ระวี พีราวัชร 27 ราชบุรี
50 61-0401 61005674-61005694 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 21 นครปฐม
51 61-0404 61005764-61005803 27 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน น.ส.สุนิสา บุญมารักษ์ 40 พิจิตร

Total : 226 Records. Page 1 (All Page 5)

| Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved