รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-0601 61007791-61007814 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 24 ประจวบคีรีขันธ์
2 61-0602 61007815-61007838 31 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 24 ประจวบคีรีขันธ์
3 61-0606 61007891-61007924 7 พฤศจิกายน 2560 24 ตุลาคม 2560 6 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 34 หนองคาย
4 61-0607 61007925-61007928 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายถวิล หน่อคำ 4 กาญจนบุรี
5 61-0608 61007929-61007932 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายถวิล หน่อคำ 4 กาญจนบุรี
6 61-0609 61007933-61007956 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 ประจวบคีรีขันธ์
7 61-0613 61007961-61007988 2 พฤศจิกายน 2560 27 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.บรรเจิดลักษณ์ จันธาฤทธิ์ 28 เพชรบูรณ์
8 61-0600 61007767-61007790 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 10 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 ประจวบคีรีขันธ์
9 61-0603 61007839-61007854 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 10 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กานต์มณี จันทร์ขาว 16 ขอนแก่น
10 61-0605 61007857-61007890 24 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 6 พฤศจิกายน 2560 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 34 หนองคาย
11 61-0590 61007721-61007750 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
12 61-0618 61007995-61008026 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพิลัย นวลละออง 32 อ่างทอง
13 61-0619 61008027-61008058 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พิมพิลัย นวลละออง 32 อ่างทอง
14 61-0624 61008088-61008095 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 8 นครราชสีมา
15 61-0625 61008096-61008103 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 8 นครราชสีมา
16 61-0628 61008116-61008163 7 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ทิพวัลย์ คงถอด 48 ประจวบคีรีขันธ์
17 61-0629 61008164-61008211 1 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ทิพวัลย์ คงถอด 48 ประจวบคีรีขันธ์
18 61-0632 61008237-61008263 30 ธันวาคม 2985 2 พฤศจิกายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
19 61-0633 61008264-61008264 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเอนก มีขนะ 1 เชียงราย
20 61-0634 61008265-61008288 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 ประจวบคีรีขันธ์
21 61-0645 61008313-61008313 6 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 21 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอภัยรักษ์ ศรีทิน 1 อยุธยา
22 61-0631 61008213-61008236 1 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 24 นครราชสีมา
23 61-0639 61008301-61008301 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอภัยรักษ์ ศรีทิน 1 อยุธยา
24 61-0641 61008303-61008303 14 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอภัยรักษ์ ศรีทิน 1 อยุธยา
25 61-0643 61008308-61008311 14 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายชัยศรี รัตนดิลกชัย 4 เพชรบุรี
26 61-0669 61008381-61008428 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 48 นครราชสีมา
27 61-0672 61008432-61008434 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ร.ต.สายชล อ้นทอง 3 สมุทรปราการ
28 61-0640 61008302-61008302 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอภัยรักษ์ ศรีทิน 1 กระบี่
29 61-0642 61008304-61008307 14 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายชัยศรี รัตนดิลกชัย 4 เพชรบุรี
30 61-0700 61009073-61009073 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ร.ต.สายชล อ้นทอง 1 สมุทรปราการ
31 61-0704 61009134-61009163 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 ชัยภูมิ
32 61-0701 61009074-61009109 10 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 23 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 36 กรุงเทพฯ
33 61-0729 61009236-61009262 9 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 23 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
34 61-0730 61009263-61009263 14 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายออมสิน วัฒนะรัตน์ 1 ปทุมธานี
35 61-0731 61009264-61009271 9 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายถวิล หน่อคำ 8 ราชบุรี
36 61-0734 61009281-61009289 14 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผชช.รัตนชาติ ช่วยบุดดา 9 ระยอง
37 61-0737 61009361-61009368 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
38 61-0739 61009377-61009384 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 15 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
39 61-0740 61009385-61009392 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 15 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
40 61-0732 61009272-61009279 9 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายถวิล หน่อคำ 8 ราชบุรี
41 61-0736 61009335-61009360 10 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 26 ปราจีนบุรี
42 61-0738 61009369-61009376 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 7 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
43 61-0741 61009393-61009400 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 15 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล 8 ชัยภูมิ
44 61-0762 61009453-61009482 30 ธันวาคม 2985 14 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 25 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
45 61-0763 61009483-61009512 30 ธันวาคม 2985 15 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
46 61-0764 61009513-61009536 30 ธันวาคม 2985 15 พฤศจิกายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 24 ราชบุรี
47 61-0768 61009581-61009627 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 47 จันทบุรี
48 61-0789 61009688-61009710 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 23 ตาก
49 61-0790 61009711-61009711 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รณิษฐา เพชรณรงค์ 1 นครสวรรค์
50 61-0798 61009731-61009738 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางวรางคณา สงวนพงษ์ 8 เชียงราย
51 61-0791 61009712-61009712 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรรณิษา มะณีแสง 1 สระบุรี

Total : 2924 Records. Page 9 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved