รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0389 61005552-61005552 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางเปรมศิริ เฉลยญาณ 1 อยุธยา
2 61-0390 61005553-61005553 16 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ พ.จ.อ.พรศักดิ์ เกียรติคุณ 1 กาญจนบุรี
3 61-0393 61005557-61005568 26 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.เกษมศรี มานิมนต์ 12 สระแก้ว
4 61-0394 61005569-61005574 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 6 สระแก้ว
5 61-0395 61005575-61005598 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 24 สระแก้ว
6 61-0396 61005599-61005613 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 15 นครราชสีมา
7 61-0397 61005614-61005640 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.มนต์ระวี พีราวัชร 27 ราชบุรี
8 61-0398 61005641-61005655 26 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 15 นครราชสีมา
9 61-0399 61005656-61005672 26 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 17 นครราชสีมา
10 61-0401 61005674-61005694 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 21 นครปฐม
11 61-0402 61005695-61005715 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 21 นครปฐม
12 61-0403 61005716-61005763 26 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 48 ประจวบคีรีขันธ์
13 61-0404 61005764-61005803 27 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สุนิสา บุญมารักษ์ 40 พิจิตร
14 61-0406 61005805-61005810 2 ตุลาคม 2560 28 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 6 สระแก้ว
15 61-0407 61005811-61005846 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 36 ลำพูน
16 61-0408 61005847-61005882 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 36 ลำพูน
17 61-0409 61005883-61005918 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 36 ลำพูน
18 61-0411 61005920-61005920 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บ.สกายเอิร์ธ จำกัด 1 อยุธยา
19 61-0412 61005921-61005947 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 27 นครปฐม
20 61-0413 61005948-61005974 2 ตุลาคม 2560 29 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 27 นครปฐม
21 61-0414 61005975-61006001 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 27 นครปฐม
22 61-0416 61006003-61006003 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 20 ตุลาคม 2560 กากตะกอนบ่อบำบัด กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิชัย เรืองรัศมีโรจน์ 1 กรุงเทพฯ
23 61-0417 61006004-61006004 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 1 ปทุมธานี
24 61-0418 61006005-61006012 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 8 ปทุมธานี
25 61-0419 61006013-61006020 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 8 นครราชสีมา
26 61-0421 61006022-61006057 5 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 36 ลพบุรี
27 61-0422 61006058-61006061 3 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 4 ตาก
28 61-0424 61006086-61006090 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายบวร บัวขาว 5 กรุงเทพฯ
29 61-0425 61006091-61006114 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 19 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายบวร บัวขาว 24 กรุงเทพฯ
30 61-0426 61006115-61006138 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 19 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 24 กรุงเทพฯ
31 61-0427 61006139-61006150 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 12 กรุงเทพฯ
32 61-0428 61006151-61006174 11 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 กรุงเทพฯ
33 61-0429 61006175-61006186 7 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 12 กรุงเทพฯ
34 61-0430 61006187-61006207 11 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 21 นครราชสีมา
35 61-0431 61006208-61006237 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
36 61-0432 61006238-61006240 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน สพด.นครปฐม 3 นครปฐม
37 61-0433 61006241-61006243 17 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ สพด.นครปฐม 3 นครปฐม
38 61-0435 61006246-61006247 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 20 มกราคม 2561 ถ่าน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 2 กรุงเทพฯ
39 61-0436 61006248-61006263 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
40 61-0438 61006268-61006283 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
41 61-0440 61006285-61006287 7 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
42 61-0441 61006288-61006290 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 16 มกราคม 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
43 61-0443 61006293-61006296 17 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประสิทธิ์ ผาติบัณฑิต 4 สกลนคร
44 61-0445 61006298-61006342 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 45 ลพบุรี
45 61-0446 61006343-61006387 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 45 ลพบุรี
46 61-0447 61006388-61006392 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 5 สมุทรสงคราม
47 61-0449 61006394-61006420 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 27 สระแก้ว
48 61-0451 61006425-61006433 9 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 9 สระแก้ว
49 61-0452 61006434-61006442 9 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 9 สระแก้ว
50 61-0453 61006443-61006469 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 27 สระแก้ว
51 61-0454 61006470-61006472 30 ธันวาคม 2985 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่

Total : 2924 Records. Page 8 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved