รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-0414 61005975-61006001 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 27 นครปฐม
2 61-0422 61006058-61006061 3 ตุลาคม 2560 3 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 4 ตาก
3 61-0418 61006005-61006012 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนวลจันทร์ ชะบา 8 ปทุมธานี
4 61-0419 61006013-61006020 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 8 นครราชสีมา
5 61-0421 61006022-61006057 5 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 36 ลพบุรี
6 61-0425 61006091-61006114 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 19 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายบวร บัวขาว 24 กรุงเทพฯ
7 61-0426 61006115-61006138 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 19 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 24 กรุงเทพฯ
8 61-0427 61006139-61006150 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 12 กรุงเทพฯ
9 61-0428 61006151-61006174 11 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 กรุงเทพฯ
10 61-0430 61006187-61006207 11 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 21 นครราชสีมา
11 61-0431 61006208-61006237 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
12 61-0433 61006241-61006243 17 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ สพด.นครปฐม 3 นครปฐม
13 61-0436 61006248-61006263 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
14 61-0413 61005948-61005974 2 ตุลาคม 2560 29 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 27 นครปฐม
15 61-0446 61006343-61006387 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 45 ลพบุรี
16 61-0443 61006293-61006296 17 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประสิทธิ์ ผาติบัณฑิต 4 สกลนคร
17 61-0445 61006298-61006342 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 45 ลพบุรี
18 61-0449 61006394-61006420 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 27 สระแก้ว
19 61-0453 61006443-61006469 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 27 สระแก้ว
20 61-0464 61006532-61006532 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 20 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.นิโลบล สุจสินทร์ 1 ตราด
21 61-0432 61006238-61006240 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน สพด.นครปฐม 3 นครปฐม
22 61-0438 61006268-61006283 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
23 61-0462 61006494-61006523 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 30 นครราชสีมา
24 61-0526 61006737-61006786 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
25 61-0528 61006837-61006860 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวันชัย วงษา 24 สุพรรณบุรี
26 61-0535 61006943-61006972 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 ลพบุรี
27 61-0465 61006533-61006550 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.น้ำฝน จันทร์ตา 18 ปราจีนบุรี
28 61-0524 61006725-61006730 19 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 6 ปราจีนบุรี
29 61-0525 61006731-61006736 19 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 6 ปราจีนบุรี
30 61-0527 61006787-61006836 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
31 61-0529 61006861-61006884 27 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวันชัย วงษา 24 สุพรรณบุรี
32 61-0542 61007028-61007048 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปิยวรรณ คลังชำนาญ 21 อุทัยธานี
33 61-0536 61006973-61007002 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 นครราชสีมา
34 61-0537 61007003-61007012 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
35 61-0538 61007013-61007022 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
36 61-0552 61007098-61007110 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 16 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 13 สุพรรณบุรี
37 61-0553 61007111-61007123 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 13 สุพรรณบุรี
38 61-0557 61007167-61007182 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 9 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 16 นครราชสีมา
39 61-0558 61007183-61007198 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 16 นครราชสีมา
40 61-0548 61007060-61007075 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 9 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
41 61-0549 61007076-61007091 30 ธันวาคม 2985 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
42 61-0570 61007297-61007422 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 126 สระบุรี
43 61-0556 61007137-61007166 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 นครราชสีมา
44 61-0559 61007199-61007222 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง 24 นครปฐม
45 61-0581 61007533-61007580 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 48 น่าน
46 61-0582 61007581-61007586 31 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 6 นครราชสีมา
47 61-0587 61007660-61007660 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 1 อ่างทอง
48 61-0588 61007661-61007690 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 10 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
49 61-0589 61007691-61007720 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
50 61-0555 61007136-61007136 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธนัญพัชร์ ฉัตรบริรักษ์ 1 เพชรบูรณ์
51 61-0601 61007791-61007814 20 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 22 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 24 ประจวบคีรีขันธ์

Total : 2928 Records. Page 8 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved