รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0322 61004736-61004738 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตรัง
2 61-0323 61004739-61004741 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตรัง
3 61-0324 61004742-61004768 14 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 27 กาญจนบุรี
4 61-0327 61004773-61004812 11 ตุลาคม 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สุนิสา บุญมารักษ์ 40 พิษณุโลก
5 61-0331 61004827-61004828 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 2 ตาก
6 61-0332 61004829-61004830 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 2 สุพรรณบุรี
7 61-0336 61004834-61004836 30 ธันวาคม 2985 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
8 61-0337 61004837-61004839 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
9 61-0338 61004840-61004842 30 ธันวาคม 2985 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
10 61-0339 61004843-61004845 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
11 61-0340 61004846-61004848 30 ธันวาคม 2985 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
12 61-0341 61004849-61004851 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
13 61-0342 61004852-61004854 30 ธันวาคม 2985 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
14 61-0343 61004855-61004857 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
15 61-0344 61004858-61004860 30 ธันวาคม 2985 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
16 61-0345 61004861-61004863 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พะเยา
17 61-0346 61004864-61004866 30 ธันวาคม 2985 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ฉะเชิงเทรา
18 61-0347 61004867-61004869 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ฉะเชิงเทรา
19 61-0348 61004870-61004872 30 ธันวาคม 2985 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ฉะเชิงเทรา
20 61-0349 61004873-61004875 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ฉะเชิงเทรา
21 61-0351 61004877-61004877 14 กันยายน 2560 14 กันยายน 2560 14 กันยายน 2560 25 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
22 61-0352 61004878-61004878 5 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
23 61-0353 61004879-61004881 5 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 3 นครราชสีมา
24 61-0354 61004882-61004953 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 72 ปราจีนบุรี
25 61-0355 61004954-61004967 18 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 14 ชุมพร
26 61-0356 61004968-61004980 18 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 13 ลพบุรี
27 61-0359 61004983-61004983 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 3 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดินจากตะกอนน้ำเสีย กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ศิโรรัตน์ ศักดิ์ชลาธร 1 สุพรรณบุรี
28 61-0360 61004984-61005031 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์ 48 บุรีรัมย์
29 61-0361 61005032-61005079 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์ 48 บุรีรัมย์
30 61-0364 61005082-61005084 5 ตุลาคม 2560 18 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ 3 เชียงใหม่
31 61-0366 61005086-61005109 18 กันยายน 2560 18 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 24 กำแพงเพชร
32 61-0367 61005110-61005112 30 ธันวาคม 2985 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ปทุมธานี
33 61-0368 61005113-61005115 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ปทุมธานี
34 61-0369 61005116-61005116 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 ขี้เถ้าแกลบ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 1 ลพบุรี
35 61-0370 61005117-61005118 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 2 สิงห์บุรี
36 61-0371 61005119-61005119 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 1 กาญจนบุรี
37 61-0372 61005120-61005121 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 2 สุพรรณบุรี
38 61-0373 61005122-61005175 27 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 54 ฉะเชิงเทรา
39 61-0374 61005176-61005205 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
40 61-0375 61005206-61005235 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
41 61-0376 61005236-61005265 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
42 61-0377 61005266-61005311 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 46 ปราจีนบุรี
43 61-0380 61005314-61005316 30 ธันวาคม 2985 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
44 61-0381 61005317-61005319 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
45 61-0382 61005320-61005361 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 42 ชุมพร
46 61-0383 61005362-61005403 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 42 ชุมพร
47 61-0384 61005404-61005487 11 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 16 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 84 ชุมพร
48 61-0385 61005488-61005488 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 พิษณุโลก
49 61-0387 61005520-61005550 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 31 สงขลา
50 61-0388 61005551-61005551 16 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางเปรมศิริ เฉลยญาณ 1 อยุธยา
51 61-0389 61005552-61005552 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางเปรมศิริ เฉลยญาณ 1 อยุธยา

Total : 2923 Records. Page 7 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved