รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-0241 61003877-61003894 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วนิดา งามเงิน 18 สุราษฎร์ธานี
2 61-0245 61003904-61003927 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 นครราชสีมา
3 61-0262 61004172-61004174 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายบวร บัวขาว 3 นครปฐม
4 61-0264 61004178-61004201 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
5 61-0273 61004262-61004320 5 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
6 61-0275 61004325-61004326 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 2 ลพบุรี
7 61-0286 61004474-61004497 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 24 น่าน
8 61-0265 61004202-61004204 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายบวร บัวขาว 3 นครปฐม
9 61-0285 61004456-61004473 6 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 18 สระแก้ว
10 61-0287 61004498-61004545 10 ตุลาคม 2560 7 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 48 น่าน
11 61-0298 61004572-61004607 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.เกษมศรี มานิมนต์ 36 สระแก้ว
12 61-0269 61004244-61004244 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิสูตร หาญสมบัติ 1 ชัยภูมิ
13 61-0270 61004245-61004245 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพิเชฐ์ รุ่งวชิรา 1 นครนายก
14 61-0299 61004608-61004643 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางเกษมศรี มานิมนต์ 36 สระแก้ว
15 61-0300 61004644-61004679 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.เกษมศรี มานิมนต์ 36 สระแก้ว
16 61-0276 61004327-61004417 4 ตุลาคม 2560 5 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ละไม ศรีสวัสดิ์ 91 ขอนแก่น
17 61-0332 61004829-61004830 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 2 สุพรรณบุรี
18 61-0302 61004686-61004686 10 ตุลาคม 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิโรจน์ ปลอดสันเทียะ 1 กรุงเทพฯ
19 61-0360 61004984-61005031 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์ 48 บุรีรัมย์
20 61-0327 61004773-61004812 11 ตุลาคม 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สุนิสา บุญมารักษ์ 40 พิษณุโลก
21 61-0364 61005082-61005084 5 ตุลาคม 2560 18 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ 3 เชียงใหม่
22 61-0366 61005086-61005109 18 กันยายน 2560 18 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 24 กำแพงเพชร
23 61-0352 61004878-61004878 5 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
24 61-0372 61005120-61005121 19 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 2 สุพรรณบุรี
25 61-0373 61005122-61005175 27 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 54 ฉะเชิงเทรา
26 61-0374 61005176-61005205 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
27 61-0375 61005206-61005235 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
28 61-0377 61005266-61005311 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 46 ปราจีนบุรี
29 61-0394 61005569-61005574 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 6 สระแก้ว
30 61-0401 61005674-61005694 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 29 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 21 นครปฐม
31 61-0402 61005695-61005715 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 21 นครปฐม
32 61-0403 61005716-61005763 26 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560 26 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 48 ประจวบคีรีขันธ์
33 61-0404 61005764-61005803 27 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สุนิสา บุญมารักษ์ 40 พิจิตร
34 61-0353 61004879-61004881 5 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 3 นครราชสีมา
35 61-0354 61004882-61004953 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 21 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 72 ปราจีนบุรี
36 61-0361 61005032-61005079 15 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์ 48 บุรีรัมย์
37 61-0382 61005320-61005361 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 42 ชุมพร
38 61-0387 61005520-61005550 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 31 สงขลา
39 61-0388 61005551-61005551 16 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางเปรมศิริ เฉลยญาณ 1 อยุธยา
40 61-0390 61005553-61005553 16 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ พ.จ.อ.พรศักดิ์ เกียรติคุณ 1 กาญจนบุรี
41 61-0376 61005236-61005265 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 20 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 กระบี่
42 61-0407 61005811-61005846 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 36 ลำพูน
43 61-0383 61005362-61005403 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 42 ชุมพร
44 61-0384 61005404-61005487 11 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 16 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 84 ชุมพร
45 61-0395 61005575-61005598 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 24 สระแก้ว
46 61-0396 61005599-61005613 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 15 นครราชสีมา
47 61-0397 61005614-61005640 25 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.มนต์ระวี พีราวัชร 27 ราชบุรี
48 61-0408 61005847-61005882 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 36 ลำพูน
49 61-0409 61005883-61005918 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.จุไรพร แก้วทิพย์ 36 ลำพูน
50 61-0412 61005921-61005947 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 27 นครปฐม
51 61-0414 61005975-61006001 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 29 กันยายน 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 27 นครปฐม

Total : 2928 Records. Page 7 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved