รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิจัยกายภาพดิน-**
1 61-1263 61013265-61013322 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 เลย
2 61-1264 61013323-61013358 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 36 มุกดาหาร
3 61-1275 61013642-61013659 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 18 สระบุรี
4 61-1153 61012368-61012388 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 21 น่าน
5 61-1182 61012597-61012686 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 90 นครพนม
6 61-1184 61012745-61012781 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 37 น่าน
7 61-1187 61012804-61012804 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 1 กาญจนบุรี
8 61-1183 61012687-61012744 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ประไพพิศ ศรีมาวงษ์ 58 เพชรบูรณ์
9 61-1152 61012360-61012367 22 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 22 ธันวาคม 2560 14 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 8 น่าน
10 61-1044 61011417-61011423 7 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ 7 มุกดาหาร
11 61-1048 61011440-61011499 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 60 เลย
12 61-1020 61011093-61011102 30 ธันวาคม 2985 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
13 61-1021 61011103-61011112 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
14 61-1049 61011500-61011543 8 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 44 เลย
15 61-1062 61011741-61011770 12 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 30 สระแก้ว
16 61-1066 61011774-61011778 13 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 5 ฉะเชิงเทรา
17 61-1076 61011858-61011900 14 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
18 61-0903 61010519-61010545 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 27 นครราชสีมา
19 61-1022 61011113-61011117 6 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 5 นครราชสีมา
20 61-0969 61010794-61010841 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 48 นครราชสีมา
21 61-0970 61010842-61010889 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ถนอมขวัญ ทิพวงศ์ 48 นครราชสีมา
22 61-0905 61010557-61010616 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 60 เลย
23 61-0889 61010374-61010376 23 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 8 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สายใย ถนอมชาติ 3 ลพบุรี
24 61-0902 61010480-61010518 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 39 นครราชสีมา
25 61-0878 61010144-61010188 22 พฤศจิกายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 1 ธันวาคม 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 เลย
26 61-0798 61009731-61009738 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางวรางคณา สงวนพงษ์ 8 เชียงราย
27 61-0764 61009513-61009536 30 ธันวาคม 2985 15 พฤศจิกายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 24 ราชบุรี
28 61-0736 61009335-61009360 10 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 26 ปราจีนบุรี
29 61-0704 61009134-61009163 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 ชัยภูมิ
30 61-0669 61008381-61008428 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 48 นครราชสีมา
31 61-0640 61008302-61008302 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอภัยรักษ์ ศรีทิน 1 กระบี่
32 61-0619 61008027-61008058 30 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พิมพิลัย นวลละออง 32 อ่างทอง
33 61-0625 61008096-61008103 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 8 นครราชสีมา
34 61-0632 61008237-61008263 30 ธันวาคม 2985 2 พฤศจิกายน 2560 2 พฤศจิกายน 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 27 ยโสธร
35 61-0590 61007721-61007750 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
36 61-0602 61007815-61007838 31 ตุลาคม 2560 20 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเกษมสุข ศรีแย้ม 24 ประจวบคีรีขันธ์
37 61-0589 61007691-61007720 19 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
38 61-0556 61007137-61007166 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 นครราชสีมา
39 61-0549 61007076-61007091 30 ธันวาคม 2985 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 29 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
40 61-0558 61007183-61007198 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 16 นครราชสีมา
41 61-0536 61006973-61007002 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 นครราชสีมา
42 61-0538 61007013-61007022 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 ตุลาคม 2560 27 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 10 นครราชสีมา
43 61-0527 61006787-61006836 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
44 61-0535 61006943-61006972 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 30 ลพบุรี
45 61-0526 61006737-61006786 10 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 9 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
46 61-0453 61006443-61006469 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล 27 สระแก้ว
47 61-0465 61006533-61006550 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 9 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.น้ำฝน จันทร์ตา 18 ปราจีนบุรี
48 61-0438 61006268-61006283 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 16 สระแก้ว
49 61-0446 61006343-61006387 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ภรภัทร นพมาลัย 45 ลพบุรี
50 61-0431 61006208-61006237 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 21 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.พนิดา ปรีเปรมโมทย์ 30 นครราชสีมา
51 61-0419 61006013-61006020 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 17 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 8 นครราชสีมา

Total : 2924 Records. Page 7 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved