รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0267 61004213-61004242 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 30 พิจิตร
2 61-0268 61004243-61004243 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอำนาจ พุดชา 1 กรุงเทพฯ
3 61-0269 61004244-61004244 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิสูตร หาญสมบัติ 1 ชัยภูมิ
4 61-0270 61004245-61004245 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพิเชฐ์ รุ่งวชิรา 1 นครนายก
5 61-0271 61004246-61004260 5 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 15 พิษณุโลก
6 61-0272 61004261-61004261 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประเสริฐ ประเสริฐวนิช 1 กรุงเทพฯ
7 61-0273 61004262-61004320 5 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
8 61-0274 61004321-61004324 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 4 ลพบุรี
9 61-0275 61004325-61004326 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 2 ลพบุรี
10 61-0276 61004327-61004417 4 ตุลาคม 2560 5 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 23 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ละไม ศรีสวัสดิ์ 91 ขอนแก่น
11 61-0277 61004418-61004427 18 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปราณี จอมอุ่น 10 เชียงใหม่
12 61-0278 61004428-61004428 6 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท เซปโก้ เอเซียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 1 ระยอง
13 61-0279 61004429-61004429 6 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 น้ำจากบ่อ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท เซปโก้ เอเซียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 1 ระยอง
14 61-0280 61004430-61004430 6 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 น้ำจากอินทรียสาร กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท เซปโก้ เอเซียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) 1 ระยอง
15 61-0281 61004431-61004431 6 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สุดใจ ศรีชัยธำรง 1 เพชรบุรี
16 61-0282 61004432-61004432 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.สุดใจ ศรีชัยธำรง 1 เพชรบุรี
17 61-0283 61004433-61004437 8 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวิวัฒน์ สวยสม 5 ภูเก็ต
18 61-0284 61004438-61004455 8 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 18 สระแก้ว
19 61-0285 61004456-61004473 6 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 18 สระแก้ว
20 61-0286 61004474-61004497 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 24 น่าน
21 61-0287 61004498-61004545 10 ตุลาคม 2560 7 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 48 น่าน
22 61-0288 61004546-61004550 8 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ย กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 5 สุราษฎร์ธานี
23 61-0289 61004551-61004553 30 ธันวาคม 2985 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ร้อยเอ็ด
24 61-0290 61004554-61004556 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ร้อยเอ็ด
25 61-0291 61004557-61004559 30 ธันวาคม 2985 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
26 61-0292 61004560-61004562 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
27 61-0293 61004563-61004565 30 ธันวาคม 2985 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 มุกดาหาร
28 61-0294 61004566-61004568 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 มุกดาหาร
29 61-0296 61004570-61004570 8 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 คีซีกัว (ผงกรองเบียร์) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บ. ภาฟู่ จำกัด 1 ปทุมธานี
30 61-0297 61004571-61004571 8 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 7 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 1 ยโสธร
31 61-0298 61004572-61004607 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 18 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.เกษมศรี มานิมนต์ 36 สระแก้ว
32 61-0299 61004608-61004643 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางเกษมศรี มานิมนต์ 36 สระแก้ว
33 61-0300 61004644-61004679 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.เกษมศรี มานิมนต์ 36 สระแก้ว
34 61-0301 61004680-61004685 14 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 6 ขอนแก่น
35 61-0302 61004686-61004686 10 ตุลาคม 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิโรจน์ ปลอดสันเทียะ 1 กรุงเทพฯ
36 61-0303 61004687-61004687 14 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 1 ราชบุรี
37 61-0306 61004692-61004694 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
38 61-0307 61004695-61004697 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
39 61-0308 61004698-61004700 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
40 61-0309 61004701-61004703 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
41 61-0310 61004704-61004706 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
42 61-0311 61004707-61004709 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
43 61-0312 61004710-61004712 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
44 61-0313 61004713-61004715 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
45 61-0316 61004718-61004720 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สงขลา
46 61-0317 61004721-61004723 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สงขลา
47 61-0318 61004724-61004726 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พัทลุง
48 61-0319 61004727-61004729 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พัทลุง
49 61-0320 61004730-61004732 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พัทลุง
50 61-0321 61004733-61004735 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พัทลุง
51 61-0322 61004736-61004738 30 ธันวาคม 2985 12 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตรัง

Total : 2924 Records. Page 6 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved