รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-0121 61001959-61002076 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร
2 61-0143 61002524-61002601 5 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 78 สกลนคร
3 61-0146 61002695-61002700 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 6 ขอนแก่น
4 61-0149 61002760-61002806 26 เมษายน 2560 26 เมษายน 2560 2 ตุลาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 47 พิษณุโลก
5 61-0151 61002854-61002898 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 27 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 พิษณุโลก
6 61-0152 61002899-61002943 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 45 พิษณุโลก
7 61-0153 61002944-61002994 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 51 พิษณุโลก
8 61-0154 61002995-61003006 18 กันยายน 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนันทภพ ชลเขตต์ 12 จันทบุรี
9 61-0155 61003007-61003048 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 42 สงขลา
10 61-0156 61003049-61003051 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ดารารัตน์ โฮตาก้า 3 สุพรรณบุรี
11 61-0126 61002266-61002305 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 40 นครราชสีมา
12 61-0107 61001733-61001765 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 33 พิจิตร
13 61-0129 61002336-61002354 16 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 19 ยโสธร
14 61-0123 61002195-61002220 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 26 กำแพงเพชร
15 61-0124 61002221-61002246 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 26 กำแพงเพชร
16 61-0162 61003168-61003215 30 ธันวาคม 2985 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 48 อุบลราชธานี
17 61-0165 61003222-61003222 13 กันยายน 2560 18 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
18 61-0168 61003227-61003234 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 8 ขอนแก่น
19 61-0137 61002406-61002409 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 5 พฤศจิกายน 2561 29 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางนพมณี สุวรรณัง 4 กรุงเทพฯ
20 61-0179 61003308-61003310 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
21 61-0181 61003314-61003314 13 กันยายน 2560 21 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิเชียร กาญจนสาธิต 1 ร้อยเอ็ด
22 61-0148 61002713-61002759 27 ธันวาคม 2560 26 เมษายน 2560 2 ตุลาคม 2560 24 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 47 พิษณุโลก
23 61-0166 61003223-61003225 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 3 นครราชสีมา
24 61-0167 61003226-61003226 13 กันยายน 2560 18 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
25 61-0180 61003311-61003313 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
26 61-0184 61003319-61003342 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 29 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 24 กำแพงเพชร
27 61-0195 61003438-61003439 18 กันยายน 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.นัฏชฎาพร เหล่าประวัติกุล 2 สระบุรี
28 61-0196 61003440-61003487 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 48 ราชบุรี
29 61-0150 61002807-61002853 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 26 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 47 พิษณุโลก
30 61-0199 61003540-61003582 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 28 กันยายน 2560 9 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 43 เชียงใหม่
31 61-0200 61003583-61003615 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 28 กันยายน 2560 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 33 เชียงใหม่
32 61-0197 61003488-61003535 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 48 ราชบุรี
33 61-0158 61003083-61003113 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 29 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 31 อุดรธานี
34 61-0159 61003114-61003148 30 ธันวาคม 2985 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 35 นครปฐม
35 61-0202 61003630-61003652 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 21 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 23 เชียงใหม่
36 61-0230 61003815-61003815 25 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 14 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางวรางคณา สงวนพงษ์ 1 เชียงใหม่
37 61-0231 61003816-61003816 25 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางวรางคณา สงวนพงษ์ 1 เชียงใหม่
38 61-0246 61003928-61003947 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 20 นครราชสีมา
39 61-0253 61004076-61004076 18 กันยายน 2560 30 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสันทัด นิลวรสกุล 1 กรุงเทพฯ
40 61-0254 61004077-61004079 30 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 5 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
41 61-0255 61004080-61004081 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วลัยกร นครไธสง 2 บุรีรัมย์
42 61-0201 61003616-61003629 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 21 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 14 เชียงใหม่
43 61-0256 61004082-61004153 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 72 เชียงใหม่
44 61-0251 61004070-61004070 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 10 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สายใย ถนอมชาติ 1 ลพบุรี
45 61-0267 61004213-61004242 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 30 พิจิตร
46 61-0250 61004069-61004069 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สายใย ถนอมชาติ 1 ลพบุรี
47 61-0239 61003836-61003875 13 กันยายน 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรรณพร พลแสง 40 สุโขทัย
48 61-0272 61004261-61004261 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประเสริฐ ประเสริฐวนิช 1 กรุงเทพฯ
49 61-0274 61004321-61004324 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 4 ลพบุรี
50 61-0277 61004418-61004427 18 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปราณี จอมอุ่น 10 เชียงใหม่
51 61-0241 61003877-61003894 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วนิดา งามเงิน 18 สุราษฎร์ธานี

Total : 2924 Records. Page 6 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved