รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิทยบริการ-**
1 61-0898 61010440-61010443 13 ธันวาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรดา ชูสง่า 4 สุพรรณบุรี
2 61-0887 61010245-61010370 29 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง 126 สุราษฎร์ธานี
3 61-0856 61009902-61009904 29 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิชา อ่วมทร 3 นครสวรรค์
4 61-0791 61009712-61009712 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรรณิษา มะณีแสง 1 สระบุรี
5 61-0790 61009711-61009711 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รณิษฐา เพชรณรงค์ 1 นครสวรรค์
6 61-0806 61009754-61009754 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางยุพัตสา คิ้วเที่ยง 1 ประจวบคีรีขันธ์
7 61-0805 61009753-61009753 17 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางยุพัตสา คิ้วเที่ยง 1 ประจวบคีรีขันธ์
8 61-0768 61009581-61009627 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 47 จันทบุรี
9 61-0353 61004879-61004881 5 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 3 นครราชสีมา
10 61-0373 61005122-61005175 27 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 2 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 54 ฉะเชิงเทรา
11 61-0388 61005551-61005551 16 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางเปรมศิริ เฉลยญาณ 1 อยุธยา
12 61-0390 61005553-61005553 16 ตุลาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ พ.จ.อ.พรศักดิ์ เกียรติคุณ 1 กาญจนบุรี
13 61-0433 61006241-61006243 17 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ สพด.นครปฐม 3 นครปฐม
14 61-0421 61006022-61006057 5 ตุลาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 36 ลพบุรี
15 61-0443 61006293-61006296 17 ตุลาคม 2560 5 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 30 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประสิทธิ์ ผาติบัณฑิต 4 สกลนคร
16 61-0542 61007028-61007048 12 ตุลาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปิยวรรณ คลังชำนาญ 21 อุทัยธานี
17 61-0525 61006731-61006736 19 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 6 ปราจีนบุรี
18 61-0524 61006725-61006730 19 ตุลาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 6 ปราจีนบุรี
19 61-0581 61007533-61007580 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 48 น่าน
20 61-0582 61007581-61007586 31 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 6 นครราชสีมา
21 61-0555 61007136-61007136 31 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธนัญพัชร์ ฉัตรบริรักษ์ 1 เพชรบูรณ์
22 61-0606 61007891-61007924 7 พฤศจิกายน 2560 24 ตุลาคม 2560 6 พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 34 หนองคาย
23 61-0607 61007925-61007928 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายถวิล หน่อคำ 4 กาญจนบุรี
24 61-0613 61007961-61007988 2 พฤศจิกายน 2560 27 ตุลาคม 2560 2 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.บรรเจิดลักษณ์ จันธาฤทธิ์ 28 เพชรบูรณ์
25 61-0633 61008264-61008264 3 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเอนก มีขนะ 1 เชียงราย
26 61-0628 61008116-61008163 7 พฤศจิกายน 2560 1 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ทิพวัลย์ คงถอด 48 ประจวบคีรีขันธ์
27 61-0642 61008304-61008307 14 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายชัยศรี รัตนดิลกชัย 4 เพชรบุรี
28 61-0672 61008432-61008434 7 พฤศจิกายน 2560 7 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ร.ต.สายชล อ้นทอง 3 สมุทรปราการ
29 61-0641 61008303-61008303 14 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอภัยรักษ์ ศรีทิน 1 อยุธยา
30 61-0643 61008308-61008311 14 พฤศจิกายน 2560 3 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายชัยศรี รัตนดิลกชัย 4 เพชรบุรี
31 61-0700 61009073-61009073 8 พฤศจิกายน 2560 8 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ร.ต.สายชล อ้นทอง 1 สมุทรปราการ
32 61-0730 61009263-61009263 14 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายออมสิน วัฒนะรัตน์ 1 ปทุมธานี
33 61-0731 61009264-61009271 9 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 9 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายถวิล หน่อคำ 8 ราชบุรี
34 61-0734 61009281-61009289 14 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 14 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผชช.รัตนชาติ ช่วยบุดดา 9 ระยอง
35 61-0287 61004498-61004545 10 ตุลาคม 2560 7 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.บุษยรัตน์ หมอกมัว 48 น่าน
36 61-0275 61004325-61004326 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 2 ลพบุรี
37 61-0269 61004244-61004244 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิสูตร หาญสมบัติ 1 ชัยภูมิ
38 61-0270 61004245-61004245 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพิเชฐ์ รุ่งวชิรา 1 นครนายก
39 61-0302 61004686-61004686 10 ตุลาคม 2560 11 กันยายน 2560 9 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิโรจน์ ปลอดสันเทียะ 1 กรุงเทพฯ
40 61-0364 61005082-61005084 5 ตุลาคม 2560 18 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ 3 เชียงใหม่
41 61-0352 61004878-61004878 5 ตุลาคม 2560 14 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 7 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
42 61-0239 61003836-61003875 13 กันยายน 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรรณพร พลแสง 40 สุโขทัย
43 61-0272 61004261-61004261 13 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประเสริฐ ประเสริฐวนิช 1 กรุงเทพฯ
44 61-0274 61004321-61004324 13 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา เหมือนสุดใจ 4 ลพบุรี
45 61-0277 61004418-61004427 18 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปราณี จอมอุ่น 10 เชียงใหม่
46 61-0253 61004076-61004076 18 กันยายน 2560 30 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสันทัด นิลวรสกุล 1 กรุงเทพฯ
47 61-0197 61003488-61003535 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 48 ราชบุรี
48 61-0220 61003791-61003791 18 กันยายน 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน แปลงดูงาน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
49 61-0221 61003792-61003792 18 กันยายน 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 18 กันยายน 2560 ดิน แปลงที่4 กลุ่มวิทยบริการ น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
50 61-0053 61000345-61000345 28 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจน บุญธรรม 1 นนทบุรี
51 61-0091 61001250-61001299 5 กันยายน 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี

Total : 2928 Records. Page 57 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved