รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- กลุ่มวิทยบริการ-**
1 61-2188 61022071-61022085 10 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 3 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 15 นครราชสีมา
2 61-2182 61022062-61022063 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสฤต รังคสิริ 2 ปราจีนบุรี
3 61-2183 61022064-61022064 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายไชยยงค์ เฉิดละออ 1 กาฬสินธุ์
4 61-2184 61022065-61022065 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 1 นครราชสีมา
5 61-2185 61022066-61022066 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 1 กรุงเทพฯ
6 61-2186 61022067-61022068 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 2 นครราชสีมา
7 61-2187 61022069-61022070 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 2 นครราชสีมา
8 61-2179 61021885-61021943 10 เมษายน 2561 28 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
9 61-2180 61021944-61022002 10 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
10 61-2124 61021563-61021563 3 เมษายน 2561 26 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสันทัด หอมเดช 1 กาญจนบุรี
11 61-2125 61021564-61021564 3 เมษายน 2561 26 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.อภิญญา โชคบัณฑิต 1 นครปฐม
12 61-1410 61014671-61014672 24 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปภาวี สุขพิทักษ์ 2 หนองบัวลำภู
13 61-1136 61012258-61012258 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพรเลิศ ฉายาลักษณ์ 1 ประจวบคีรีขันธ์
14 61-1143 61012274-61012276 3 มกราคม 2561 19 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 3 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ บริษัท นครชัยศรีอุตสาหกรรม จำกัด 3 นครปฐม
15 61-1163 61012451-61012451 21 ธันวาคม 2560 21 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ เชยจิตร 1 นครสวรรค์
16 61-1115 61012157-61012157 18 ธันวาคม 2560 18 ธันวาคม 2560 27 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพินัย วิสุทธิรัตน์ 1 จันทบุรี
17 61-1200 61013039-61013039 12 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายประภัสสร ทรัพย์นิยม 1 นครราชสีมา
18 61-1202 61013042-61013053 7 กุมภาพันธ์ 2561 4 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ปราณ๊ จอมอุ่น 12 พัทลุง
19 61-1197 61012909-61012909 12 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอุทิศ เพียรรัตน์พิมล 1 นครราชสีมา
20 61-1195 61012899-61012900 12 มกราคม 2561 3 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายดนุ พรหมมินทร์ 2 ลพบุรี
21 61-1175 61012577-61012578 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พรรณนิชชา น้อยเจริญ 2 นครสวรรค์
22 61-1190 61012809-61012812 8 มกราคม 2561 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
23 61-1191 61012813-61012816 8 มกราคม 2561 28 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.จุฑามาศ ไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
24 61-1279 61013663-61013664 23 มกราคม 2561 9 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายออมสิน วัฒนะรัตน์ 2 ปทุมธานี
25 61-1265 61013359-61013394 23 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 28 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 36 มุกดาหาร
26 61-1266 61013395-61013430 23 มกราคม 2561 8 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 36 มุกดาหาร
27 61-1323 61013792-61013834 12 มกราคม 2561 9 มกราคม 2561 11 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ประภัสสร พลวงศ์ 43 จันทบุรี
28 61-1366 61013968-61013969 23 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายศุภชัย อังศุภากร 2 นครราชสีมา
29 61-1367 61013970-61013977 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 8 เพชรบูรณ์
30 61-1364 61013965-61013966 23 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายชาญวิทย์ อัฑฒ์สุขิตกุล 2 นครราชสีมา
31 61-1324 61013835-61013835 23 มกราคม 2561 9 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางจิรภัทร์ ด้วงช้าง 1 บุรีรัมย์
32 61-1368 61013978-61013985 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 10 มกราคม 2561 12 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 8 เพชรบูรณ์
33 61-1387 61014528-61014529 24 มกราคม 2561 15 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรสิทธิ์ เชื้อประทุม 2 นครศรีธรรมราช
34 61-1007 61011013-61011015 13 ธันวาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ภิรวดี ชูประวัติ 3 ฉะเชิงเทรา
35 61-1077 61011901-61011943 25 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
36 61-1078 61011944-61011986 25 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 4 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 43 เลย
37 61-1074 61011802-61011802 25 ธันวาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางพาสนา รอดบุญชัง 1 กรุงเทพฯ
38 61-1054 61011728-61011728 25 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายศุภฤกษ์ แก้วจันทร์ฉาย 1 ชัยนาท
39 61-1050 61011544-61011589 25 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 46 เลย
40 61-1051 61011590-61011635 25 ธันวาคม 2560 8 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 46 เลย
41 61-1046 61011431-61011437 14 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 28 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวรพันธ์ จินตะเชาวน์ 7 มุกดาหาร
42 61-1040 61011315-61011410 13 ธันวาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางปราณี สีหบัณฑ์ 96 สกลนคร
43 61-1019 61011088-61011092 25 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 5 นครราชสีมา
44 61-0874 61010050-61010050 29 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณธีพร บรรจงเปลี่ยน 1 ปราจีนบุรี
45 61-0863 61009923-61009924 20 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ชัญญาพัชญ์ ธำรงค์จตุพงษ์ 2 พิจิตร
46 61-0866 61010008-61010012 29 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสมพร เลิศพรสุขสวัสดิ์ 5 กรุงเทพฯ
47 61-0898 61010440-61010443 13 ธันวาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรดา ชูสง่า 4 สุพรรณบุรี
48 61-0887 61010245-61010370 29 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.พันธุ์ทิพย์ ปานกลาง 126 สุราษฎร์ธานี
49 61-0856 61009902-61009904 29 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิชา อ่วมทร 3 นครสวรรค์
50 61-0791 61009712-61009712 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรรณิษา มะณีแสง 1 สระบุรี
51 61-0790 61009711-61009711 16 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รณิษฐา เพชรณรงค์ 1 นครสวรรค์

Total : 2924 Records. Page 56 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved