รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-2823 61028382-61028385 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 2 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น 4 เพชรบูรณ์
2 61-2825 61028406-61028425 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น 20 เพชรบูรณ์
3 61-2827 61028430-61028430 11 มิถุนายน 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ พรนัชชา วัยวุฒิภิญโญ 1 นนทบุรี
4 61-2828 61028431-61028431 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน พรนัชชา วัยวุฒิภิญโญ 1 นนทบุรี
5 61-2829 61028432-61028434 19 มิถุนายน 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.อุรษา บุญพจนสุนทร 3 เพชรบูรณ์
6 61-2831 61028436-61028437 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 กากสมุนไพร กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 2 กรุงเทพฯ
7 61-2832 61028438-61028445 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 8 ปทุมธานี
8 61-2833 61028446-61028446 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 1 ลพบุรี
9 61-2837 61028455-61028457 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
10 61-2840 61028479-61028481 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
11 61-2842 61028514-61028545 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 7 พฤศจิกายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ 32 ฉะเชิงเทรา
12 61-2844 61028547-61028602 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 6 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 56 ยโสธร
13 61-2845 61028603-61028610 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 2 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ 8 น่าน
14 61-2849 61028702-61028705 11 มิถุนายน 2561 30 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ร.ท.ไพฑูรย์ กรุงวงศ์ 4 พิษณุโลก
15 61-2853 61028712-61028712 4 มิถุนายน 2561 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสมชาย เลิศอัศววิวัฒน์ 1 ชุมพร
16 61-2857 61028736-61028736 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายภาสกร เจริญมีชัยกุล 1 ลำพูน
17 61-2858 61028737-61028737 1 มกราคม 2443 31 พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเสกสันต์ ศิริวรรณ 1 อยุธยา
18 61-2860 61028743-61028743 19 มิถุนายน 2561 4 มิถุนายน 2561 4 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายพุทธิ์ ตุลยธัญ 1 กรุงเทพฯ
19 61-2862 61028802-61028861 4 มิถุนายน 2561 4 มิถุนายน 2561 4 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธนัชกฤต กลิ่นหวล 60 ปราจีนบุรี
20 61-2870 61029050-61029087 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 19 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 38 สระบุรี
21 61-2871 61029088-61029125 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 38 สระบุรี
22 61-2872 61029126-61029131 5 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายธวัชชัย ตาอินทร์ 6 นครราชสีมา
23 61-2873 61029132-61029133 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 5 มิถุนายน 2561 4 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจษฎา ตโนภาส 2 กระบี่
24 61-2877 61029214-61029214 6 มิถุนายน 2561 6 มิถุนายน 2561 6 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางพิภาดา เสรีวิริยะกุล 1 กรุงเทพฯ
25 61-2879 61029216-61029216 19 มิถุนายน 2561 6 มิถุนายน 2561 6 มิถุนายน 2561 4 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.รุ่งทิวา สินธนศาล 1 ราชบุรี
26 61-2882 61029223-61029225 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ร้อยเอ็ด
27 61-2884 61029229-61029231 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ร้อยเอ็ด
28 61-2886 61029235-61029237 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ร้อยเอ็ด
29 61-2888 61029241-61029243 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ร้อยเอ็ด
30 61-2890 61029247-61029249 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ร้อยเอ็ด
31 61-2894 61029259-61029261 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
32 61-2898 61029271-61029273 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครพนม
33 61-2900 61029277-61029279 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครพนม
34 61-2902 61029283-61029285 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครพนม
35 61-2906 61029295-61029297 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุบลราชธานี
36 61-2911 61029448-61029463 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 16 อุทัยธานี
37 61-2912 61029464-61029521 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 7 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 58 มหาสารคาม
38 61-2915 61029524-61029559 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 36 เชียงใหม่
39 61-2924 61029587-61029598 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 6 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 12 นครสวรรค์
40 61-2925 61029599-61029610 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 12 นครสวรรค์
41 61-2936 61029641-61029673 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 33 ศรีสะเกษ
42 61-2937 61029674-61029733 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 1 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 60 ศรีสะเกษ
43 61-2943 61029832-61029832 19 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 5 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวันปิยะ มงคลชัยสิทธิ์ 1 ชัยนาท
44 61-2952 61030059-61030059 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 3 กันยายน 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.วรินทร สุริยนต์ 1 เชียงราย
45 61-2953 61030060-61030089 14 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
46 61-2954 61030090-61030119 14 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
47 61-2955 61030120-61030149 14 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
48 61-2956 61030150-61030179 14 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
49 61-2974 61030217-61030219 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
50 61-2984 61030247-61030249 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยนาท
51 61-2986 61030253-61030255 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยนาท

Total : 2923 Records. Page 50 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved