รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0216 61003780-61003782 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
2 61-0217 61003783-61003785 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
3 61-0218 61003786-61003788 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
4 61-0219 61003789-61003790 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ 2 นครราชสีมา
5 61-0220 61003791-61003791 18 กันยายน 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน แปลงดูงาน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
6 61-0221 61003792-61003792 18 กันยายน 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 18 กันยายน 2560 ดิน แปลงที่4 กลุ่มวิทยบริการ น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
7 61-0222 61003793-61003793 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.อนัญญา เพ็ชรประดับ 1 ลพบุรี
8 61-0223 61003794-61003796 29 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี 3 ชลบุรี
9 61-0224 61003797-61003799 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
10 61-0225 61003800-61003802 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
11 61-0226 61003803-61003805 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
12 61-0227 61003806-61003808 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
13 61-0229 61003812-61003814 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
14 61-0230 61003815-61003815 25 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 14 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางวรางคณา สงวนพงษ์ 1 เชียงใหม่
15 61-0231 61003816-61003816 25 สิงหาคม 2560 25 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 15 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางวรางคณา สงวนพงษ์ 1 เชียงใหม่
16 61-0232 61003817-61003819 30 ธันวาคม 2985 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
17 61-0233 61003820-61003822 30 ธันวาคม 2985 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
18 61-0234 61003823-61003825 30 ธันวาคม 2985 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กำแพงเพชร
19 61-0235 61003826-61003828 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กำแพงเพชร
20 61-0236 61003829-61003831 30 ธันวาคม 2985 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กำแพงเพชร
21 61-0237 61003832-61003834 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กำแพงเพชร
22 61-0238 61003835-61003835 29 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 มูลไส้เดือนดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายฉัตรชัย สนธิสอาด 1 สุพรรณบุรี
23 61-0239 61003836-61003875 13 กันยายน 2560 28 สิงหาคม 2560 28 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรรณพร พลแสง 40 สุโขทัย
24 61-0240 61003876-61003876 30 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 มูลไส้เดือนดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย รติวิลาส 1 กรุงเทพฯ
25 61-0241 61003877-61003894 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 4 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วนิดา งามเงิน 18 สุราษฎร์ธานี
26 61-0242 61003895-61003897 30 ธันวาคม 2985 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 โดโลไมท์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
27 61-0243 61003898-61003900 30 ธันวาคม 2985 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ยิปซัม (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
28 61-0244 61003901-61003903 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 1 พฤศจิกายน 2560 ยิปซัม (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุราษฎร์ธานี
29 61-0245 61003904-61003927 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล 24 นครราชสีมา
30 61-0246 61003928-61003947 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 20 นครราชสีมา
31 61-0247 61003948-61003948 30 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายฉัตรชัย สนธิสอาด 1 กรุงเทพฯ
32 61-0248 61003949-61004008 31 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 10 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 60 ราชบุรี
33 61-0249 61004009-61004068 31 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 60 ระยอง
34 61-0250 61004069-61004069 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สายใย ถนอมชาติ 1 ลพบุรี
35 61-0251 61004070-61004070 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 10 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สายใย ถนอมชาติ 1 ลพบุรี
36 61-0252 61004071-61004075 31 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.จารุวรรณ เลาหลิดานนท์ 5 กรุงเทพฯ
37 61-0253 61004076-61004076 18 กันยายน 2560 30 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสันทัด นิลวรสกุล 1 กรุงเทพฯ
38 61-0254 61004077-61004079 30 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 5 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
39 61-0255 61004080-61004081 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 12 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วลัยกร นครไธสง 2 บุรีรัมย์
40 61-0256 61004082-61004153 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 19 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.อรอนงค์ โฉมศิริ 72 เชียงใหม่
41 61-0257 61004154-61004155 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 31 สิงหาคม 2560 25 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.นัฏชฎาพร เหล่าประวัติกุล 2 สระบุรี
42 61-0258 61004156-61004156 5 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 18 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 1 นครปฐม
43 61-0259 61004157-61004157 5 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 6 ตุลาคม 2560 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 1 นครปฐม
44 61-0260 61004158-61004164 5 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 6 กันยายน 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายบวร บัวขาว 7 นครปฐม
45 61-0261 61004165-61004171 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 3 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายบวร บัวขาว 7 นครปฐม
46 61-0262 61004172-61004174 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายบวร บัวขาว 3 นครปฐม
47 61-0263 61004175-61004177 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 25 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายบวร บัวขาว 3 นครปฐม
48 61-0264 61004178-61004201 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 14 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบวร บัวขาว 24 นครปฐม
49 61-0265 61004202-61004204 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 1 กันยายน 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายบวร บัวขาว 3 นครปฐม
50 61-0266 61004205-61004212 5 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 13 ธันวาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วาสนา พรมนิล 8 พิจิตร
51 61-0267 61004213-61004242 4 กันยายน 2560 4 กันยายน 2560 4 ตุลาคม 2560 11 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ทัศพร เขื่อนเพชร 30 พิจิตร

Total : 2923 Records. Page 5 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved