รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ดิน-**
1 61-0040 61000140-61000148 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 16 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.นิอร งามฮุย 9 หนองคาย
2 61-0043 61000159-61000178 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 20 นครราชสีมา
3 61-0053 61000345-61000345 28 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเจน บุญธรรม 1 นนทบุรี
4 61-0054 61000346-61000406 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
5 61-0055 61000407-61000467 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
6 61-0058 61000588-61000646 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
7 61-0059 61000647-61000705 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
8 61-0044 61000179-61000198 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.วรรยา สุธรรมชัย 20 นครราชสีมา
9 61-0056 61000468-61000528 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 61 ชัยภูมิ
10 61-0057 61000529-61000587 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 3 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 59 สกลนคร
11 61-0042 61000150-61000158 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 3 สิงหาคม 2560 12 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.นิอร งามฮุย 9 หนองคาย
12 61-0062 61000743-61000778 7 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ์ 36 เชียงราย
13 61-0074 61000877-61000900 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 2 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 24 เชียงใหม่
14 61-0065 61000783-61000783 28 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครปฐม
15 61-0097 61001490-61001549 10 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 60 อุบลราชธานี
16 61-0070 61000826-61000839 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 14 เชียงใหม่
17 61-0071 61000840-61000863 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 24 เชียงใหม่
18 61-0072 61000864-61000872 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 9 เชียงใหม่
19 61-0073 61000873-61000876 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 6 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 4 เชียงใหม่
20 61-0075 61000901-61000927 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 27 เชียงใหม่
21 61-0095 61001403-61001445 10 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์ 43 ชัยภูมิ
22 61-0098 61001550-61001609 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 60 อุบลราชธานี
23 61-0090 61001200-61001249 10 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 26 กุมภาพันธ์ 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
24 61-0091 61001250-61001299 5 กันยายน 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
25 61-0092 61001300-61001349 5 กันยายน 2560 8 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 5 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
26 61-0105 61001667-61001699 15 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 33 อุดรธานี
27 61-0093 61001350-61001399 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ 50 ปราจีนบุรี
28 61-0099 61001610-61001657 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 9 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 48 อุบลราชธานี
29 61-0110 61001783-61001783 13 กันยายน 2560 10 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 31 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ศิริลักษณ์ ภาโนมัย 1 นครราชสีมา
30 61-0112 61001785-61001785 13 กันยายน 2560 10 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสุมน ตรัยสรณะพงศ์ 1 อยุธยา
31 61-0113 61001786-61001788 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 3 สระแก้ว
32 61-0086 61001154-61001162 28 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางณฐมน ผ่องแผ้ว 9 ยโสธร
33 61-0089 61001199-61001199 10 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 7 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ บ.ทำเลไทย ธรรมชาติ 1 อยุธยา
34 61-0096 61001446-61001489 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 8 สิงหาคม 2560 25 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.กมลาภา วัฒนประพัฒน์ 44 ชัยภูมิ
35 61-0108 61001766-61001780 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 15 อุดรธานี
36 61-0106 61001700-61001732 27 ธันวาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 10 สิงหาคม 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ผ่องพรรณ วงค์เขียว 33 อุดรธานี
37 61-0118 61001795-61001817 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 23 กรุงเทพฯ
38 61-0119 61001818-61001840 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 7 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายภาสกร กาวิชัย 23 กรุงเทพฯ
39 61-0120 61001841-61001958 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 22 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร
40 61-0122 61002077-61002194 30 ธันวาคม 2985 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร
41 61-0125 61002247-61002265 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 19 กำแพงเพชร
42 61-0128 61002317-61002335 27 ธันวาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 19 ยโสธร
43 61-0130 61002355-61002373 16 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 13 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 19 ยโสธร
44 61-0138 61002410-61002413 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 29 สิงหาคม 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางนพมณี สุวรรณัง 4 กรุงเทพฯ
45 61-0140 61002426-61002427 13 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายบรรลือ ขวยไพบูลย์ 2 นครศรีธรรมราช
46 61-0141 61002428-61002445 5 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ปานิสรา ทองท้วม 18 สระแก้ว
47 61-0142 61002446-61002523 16 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 18 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายเมธา ศรีทองคำ 78 สกลนคร
48 61-0144 61002602-61002679 5 กันยายน 2560 15 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 78 สกลนคร
49 61-0145 61002680-61002694 18 กันยายน 2560 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 19 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 15 ขอนแก่น
50 61-0147 61002701-61002712 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560 26 ธันวาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 12 ขอนแก่น
51 61-0121 61001959-61002076 15 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญณรงค์ เขตแดน 118 สกลนคร

Total : 2924 Records. Page 5 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved