รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-2721 61027384-61027407 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 6 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 24 กรุงเทพฯ
2 61-2722 61027408-61027408 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 9 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 1 นครปฐม
3 61-2725 61027413-61027415 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
4 61-2727 61027419-61027421 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
5 61-2729 61027425-61027427 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
6 61-2730 61027428-61027447 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 20 อุทัยธานี
7 61-2731 61027448-61027451 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายดานิเอล มูลอย 4 นครสวรรค์
8 61-2734 61027512-61027513 11 มิถุนายน 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 25 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณอภิรดี เอกรัตน์ 2 กาญจนบุรี
9 61-2735 61027514-61027531 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.สมจินต์ วานิชเสถียร 18 เชียงใหม่
10 61-2736 61027532-61027540 11 มิถุนายน 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 25 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.อมรรัตน์ ม้ายอง 9 กำแพงเพชร
11 61-2737 61027541-61027585 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 45 ศรีสะเกษ
12 61-2740 61027593-61027650 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 1 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเอกราช มีวาสนา 58 มุกดาหาร
13 61-2741 61027651-61027674 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 6 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายเมธา ศรีทองคำ 24 เลย
14 61-2743 61027678-61027680 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สตูล
15 61-2745 61027684-61027686 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สตูล
16 61-2747 61027690-61027692 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สงขลา
17 61-2749 61027696-61027698 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สงขลา
18 61-2751 61027702-61027704 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พัทลุง
19 61-2753 61027708-61027710 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สตูล
20 61-2755 61027714-61027716 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สตูล
21 61-2757 61027720-61027722 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สงขลา
22 61-2760 61027903-61027992 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางชุติมา จันทร์เจริญ 90 พิษณุโลก
23 61-2761 61027993-61027993 11 มิถุนายน 2561 22 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ณัฐธยาน์ ปริมาณ 1 สุโขทัย
24 61-2764 61027997-61027997 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายบวร บัวขาว 1 นครราชสีมา
25 61-2766 61028001-61028001 11 มิถุนายน 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเฉลิม อินทรชิต 1 อ่างทอง
26 61-2767 61028002-61028002 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายเฉลิม อินทรชิต 1 อ่างทอง
27 61-2772 61028066-61028068 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตรัง
28 61-2774 61028072-61028074 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ตรัง
29 61-2776 61028078-61028080 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ฉะเชิงเทรา
30 61-2778 61028084-61028086 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ฉะเชิงเทรา
31 61-2780 61028090-61028092 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กระบี่
32 61-2782 61028096-61028098 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ฉะเชิงเทรา
33 61-2786 61028108-61028110 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาญจนบุรี
34 61-2788 61028114-61028116 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาญจนบุรี
35 61-2790 61028120-61028122 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาญจนบุรี
36 61-2792 61028126-61028128 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
37 61-2794 61028132-61028134 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
38 61-2796 61028138-61028140 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
39 61-2798 61028144-61028146 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาญจนบุรี
40 61-2800 61028150-61028152 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาญจนบุรี
41 61-2802 61028156-61028158 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
42 61-2804 61028162-61028164 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
43 61-2806 61028168-61028170 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
44 61-2808 61028174-61028176 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สมุทรสาคร
45 61-2810 61028180-61028182 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บึงกาฬ
46 61-2812 61028186-61028188 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บึงกาฬ
47 61-2814 61028192-61028194 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บึงกาฬ
48 61-2816 61028198-61028200 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บึงกาฬ
49 61-2818 61028204-61028206 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 มหาสารคาม
50 61-2821 61028288-61028377 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางชุติมา จันทร์เจริญ 90 พิษณุโลก
51 61-2823 61028382-61028385 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 2 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายบุญเดี่ยว บุญหมั้น 4 เพชรบูรณ์

Total : 2924 Records. Page 49 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved