รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-2630 61026618-61026620 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี
2 61-2632 61026624-61026626 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี
3 61-2634 61026630-61026632 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครนายก
4 61-2636 61026636-61026638 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครนายก
5 61-2638 61026642-61026644 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครนายก
6 61-2640 61026648-61026650 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยนาท
7 61-2642 61026654-61026656 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ปทุมธานี
8 61-2643 61026657-61026657 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 7 กันยายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสาโรช ดุรงค์กาญจน์ 1 ปราจีนบุรี
9 61-2646 61026763-61026778 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 12 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 16 อุทัยธานี
10 61-2647 61026779-61026784 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา เกิดชนะ 6 อุทัยธานี
11 61-2649 61026830-61026838 1 มกราคม 2443 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายสัญชัย แซ่เจียง 9 นครราชสีมา
12 61-2652 61026846-61026856 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 10 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี
13 61-2653 61026857-61026867 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 12 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี
14 61-2654 61026868-61026878 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 12 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี
15 61-2655 61026879-61026889 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 12 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี
16 61-2656 61026890-61026900 30 ธันวาคม 2985 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 12 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน นายสถิระ อุดมศรี 11 เพชรบุรี
17 61-2658 61026904-61026906 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พัทลุง
18 61-2660 61026910-61026912 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สงขลา
19 61-2662 61026916-61026918 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สงขลา
20 61-2663 61026919-61026943 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.นิศรา จงหวัง 25 ชัยภูมิ
21 61-2665 61026947-61026949 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ปราจีนบุรี
22 61-2667 61026953-61026955 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ปราจีนบุรี
23 61-2669 61026959-61026961 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ปราจีนบุรี
24 61-2671 61026965-61026967 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ปราจีนบุรี
25 61-2674 61027015-61027017 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บุรีรัมย์
26 61-2676 61027021-61027023 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บุรีรัมย์
27 61-2678 61027027-61027029 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บุรีรัมย์
28 61-2680 61027033-61027035 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บุรีรัมย์
29 61-2682 61027039-61027041 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 บุรีรัมย์
30 61-2684 61027045-61027047 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
31 61-2685 61027048-61027077 11 พฤษภาคม 2561 11 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 7 พฤศจิกายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสุกัญญา ทวีกิจ 30 ขอนแก่น
32 61-2687 61027079-61027085 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย 7 อุบลราชธานี
33 61-2688 61027086-61027092 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย 7 กรุงเทพฯ
34 61-2689 61027093-61027094 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายอรรถวิชช์ วัชรพงศ์ชัย 2 กรุงเทพฯ
35 61-2690 61027095-61027096 31 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561 11 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอรรถวิชช วัชรพงศ์ชัย 2 อุบลราชธานี
36 61-2696 61027134-61027193 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.รวมพร มูลจันทร์ 60 กรุงเทพฯ
37 61-2697 61027194-61027241 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายสัญชัย แซ่เจียง 48 นครราชสีมา
38 61-2701 61027247-61027249 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุทัยธานี
39 61-2703 61027253-61027255 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุทัยธานี
40 61-2705 61027259-61027261 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุทัยธานี
41 61-2707 61027265-61027267 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กำแพงเพชร
42 61-2709 61027271-61027273 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กำแพงเพชร
43 61-2711 61027277-61027279 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
44 61-2713 61027283-61027285 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
45 61-2714 61027286-61027305 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 28 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวนิสุดา ทองคำพันธ์ 20 นครปฐม
46 61-2715 61027306-61027306 11 มิถุนายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 25 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นำพล วรรณาวิสูตร 1 บึงกาฬ
47 61-2717 61027308-61027308 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 กากถั่วลิสงแผ่น กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.ชารียา อิทธิศักดิ์ 1 กรุงเทพฯ
48 61-2718 61027309-61027309 25 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวจุฑามาศ ไกรเพิ่ม 1 กรุงเทพฯ
49 61-2719 61027310-61027323 25 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวจุฑามาศ ไกรเพิ่ม 14 กรุงเทพฯ
50 61-2720 61027324-61027383 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 6 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 60 กรุงเทพฯ
51 61-2721 61027384-61027407 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 6 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.อิสริยา มีสิงห์ 24 กรุงเทพฯ

Total : 2923 Records. Page 48 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved