รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-2542 61024951-61024960 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 10 เชียงใหม่
2 61-2543 61024961-61024968 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 8 เชียงใหม่
3 61-2544 61024969-61024975 2 พฤษภาคม 2561 2 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายบุรินทร์ เจียมจำนงค์ 7 พิษณุโลก
4 61-2548 61025063-61025063 1 มกราคม 2443 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 13 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ กรกานต์ ปิ่นสุวรรณ 1 กระบี่
5 61-2550 61025066-61025095 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางอุมรา กล้าหาญ 30 ร้อยเอ็ด
6 61-2551 61025096-61025125 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางอุมรา กล้าหาญ 30 ร้อยเอ็ด
7 61-2555 61025248-61025288 21 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 41 กรุงเทพฯ
8 61-2556 61025289-61025329 21 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 41 กรุงเทพฯ
9 61-2557 61025330-61025370 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 41 กรุงเทพฯ
10 61-2558 61025371-61025425 21 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 19 ตุลาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 55 กรุงเทพฯ
11 61-2559 61025426-61025480 21 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 55 กรุงเทพฯ
12 61-2560 61025481-61025535 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 55 กรุงเทพฯ
13 61-2562 61025552-61025577 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 26 เชียงใหม่
14 61-2563 61025578-61025615 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 10 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 38 เชียงใหม่
15 61-2564 61025616-61025640 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 25 เชียงใหม่
16 61-2565 61025641-61025650 3 พฤษภาคม 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 10 เชียงใหม่
17 61-2567 61025654-61025656 4 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครศรีธรรมราช
18 61-2571 61025752-61025752 4 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 กากตะกอน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บ.ไบรท์อินโนเวชั่น จำกัด 1 ระยอง
19 61-2574 61025756-61025757 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บ.สยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด 2 ชัยภูมิ
20 61-2576 61025761-61025763 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 หนองคาย
21 61-2578 61025767-61025769 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สกลนคร
22 61-2580 61025773-61025775 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
23 61-2582 61025779-61025781 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
24 61-2584 61025785-61025787 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
25 61-2586 61025791-61025793 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ขอนแก่น
26 61-2588 61025797-61025799 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 มหาสารคาม
27 61-2592 61025959-61025961 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
28 61-2594 61025965-61025967 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
29 61-2596 61025971-61025973 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
30 61-2598 61025977-61025979 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
31 61-2600 61025983-61025985 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
32 61-2602 61025989-61025991 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ศรีสะเกษ
33 61-2603 61025992-61026015 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 6 กรกฎาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 24 เชียงใหม่
34 61-2604 61026016-61026193 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 178 เชียงใหม่
35 61-2605 61026194-61026197 28 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 11 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายรัชพล โชคเฉลิม 4 ชัยภูมิ
36 61-2606 61026198-61026201 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 4 เชียงใหม่
37 61-2607 61026202-61026213 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 12 เชียงใหม่
38 61-2608 61026214-61026225 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 28 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 12 เชียงใหม่
39 61-2609 61026226-61026229 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 4 เชียงใหม่
40 61-2610 61026230-61026231 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 2 เชียงใหม่
41 61-2611 61026232-61026233 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 2 เชียงใหม่
42 61-2612 61026234-61026235 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 2 เชียงใหม่
43 61-2613 61026236-61026236 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 1 เชียงใหม่
44 61-2614 61026237-61026249 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 13 เชียงใหม่
45 61-2615 61026250-61026258 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 9 เชียงใหม่
46 61-2616 61026259-61026271 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 28 พฤษภาคม 2561 27 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 13 เชียงใหม่
47 61-2617 61026272-61026284 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 16 พฤศจิกายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 13 เชียงใหม่
48 61-2618 61026285-61026325 8 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 22 ตุลาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 41 เชียงใหม่
49 61-2626 61026612-61026612 21 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 21 พฤษภาคม 2561 6 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายภาณุมาศ สนโศรก 1 สุรินทร์
50 61-2627 61026613-61026613 9 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 9 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน บ.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 ปทุมธานี
51 61-2630 61026618-61026620 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สระบุรี

Total : 2923 Records. Page 47 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved