รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-2469 61024033-61024033 26 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 กากตะกอนน้ำเสีย กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน หทัยชนก เรียงสันเทียะ 1 ชลบุรี
2 61-2470 61024034-61024034 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 กากตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน หทัยชนก เรียงสันเทียะ 1 ระยอง
3 61-2471 61024035-61024037 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
4 61-2472 61024038-61024040 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 20 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
5 61-2473 61024041-61024043 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
6 61-2474 61024044-61024046 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
7 61-2475 61024047-61024049 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
8 61-2476 61024050-61024052 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
9 61-2478 61024056-61024058 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
10 61-2479 61024059-61024061 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
11 61-2480 61024062-61024064 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
12 61-2482 61024068-61024070 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 น่าน
13 61-2484 61024074-61024076 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
14 61-2486 61024080-61024082 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
15 61-2488 61024086-61024088 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แพร่
16 61-2490 61024092-61024094 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงราย
17 61-2492 61024098-61024100 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 21 มิถุนายน 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงราย
18 61-2493 61024101-61024158 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน คุณยุพเยาว์ หัสจรรย์ 58 กรุงเทพฯ
19 61-2494 61024159-61024159 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ขี้แดดนาเกลือ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วัชรีย์ ภัทรธรรมกุล 1 กรุงเทพฯ
20 61-2495 61024160-61024165 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 4 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.สิปาง สังข์นคร 6 กรุงเทพฯ
21 61-2496 61024166-61024173 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 8 นครศรีธรรมราช
22 61-2497 61024174-61024191 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 18 สุราษฎร์ธานี
23 61-2498 61024192-61024196 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายชัยนาม ดิสถาพร 5 กรุงเทพฯ
24 61-2499 61024197-61024198 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 20 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชัยนาม ดิสถาพร 2 กรุงเทพฯ
25 61-2500 61024199-61024200 26 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สรัตนา เสนาะ 2 กรุงเทพฯ
26 61-2504 61024288-61024290 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พัทลุง
27 61-2506 61024294-61024296 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สตูล
28 61-2508 61024300-61024302 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สงขลา
29 61-2510 61024306-61024308 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สงขลา
30 61-2512 61024312-61024314 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
31 61-2514 61024318-61024320 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
32 61-2516 61024324-61024326 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
33 61-2518 61024330-61024332 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
34 61-2520 61024336-61024338 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
35 61-2522 61024342-61024344 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ลำปาง
36 61-2523 61024345-61024398 27 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางทรายแก้ว อนากาศ 54 พิษณุโลก
37 61-2525 61024453-61024453 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายชัยนาม ดิสถาพร 1 กรุงเทพฯ
38 61-2526 61024454-61024454 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายชัยนาม ดิสถาพร 1 กรุงเทพฯ
39 61-2527 61024455-61024459 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 5 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายชาญยุทธ์ เพชรวสันต์ 5 น่าน
40 61-2529 61024465-61024465 4 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายกฤติเดช หาญจับพาล 1 ชลบุรี
41 61-2530 61024466-61024466 4 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.หทัยชนก เรียงสันเทียะ 1 สมุทรปราการ
42 61-2533 61024607-61024666 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางนิสา มีแสง 60 ขอนแก่น
43 61-2534 61024667-61024671 3 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายเกียรติศักดิ์ ตาคำ 5 กระบี่
44 61-2535 61024672-61024674 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายบวร บัวขาว 3 นครราชสีมา
45 61-2536 61024675-61024678 3 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.วรินทร สุริยนต์ 4 เชียงราย
46 61-2537 61024679-61024681 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 28 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางจันจิรา แสงสีเหลือง 3 อำนาจเจริญ
47 61-2538 61024682-61024682 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน อ.สังวรณ์ กิจทวี หรือ น.ส.สุนันทา พงษ์ศิริศักดิ์ 1 กรุงเทพฯ
48 61-2539 61024683-61024856 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 21 พฤษภาคม 2561 24 ตุลาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 174 เชียงใหม่
49 61-2540 61024857-61024948 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 92 เชียงใหม่
50 61-2541 61024949-61024950 8 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 ยิปซั่ม กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 2 ชุมพร
51 61-2542 61024951-61024960 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 10 พฤษภาคม 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 10 เชียงใหม่

Total : 2924 Records. Page 46 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved