รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-2404 61023029-61023029 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอาทิตย์ ประวิทย์ 1 นครปฐม
2 61-2405 61023030-61023049 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 พืช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 20 ปทุมธานี
3 61-2406 61023050-61023050 18 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายอธิรุจน์ คงเนตร 1 กรุงเทพฯ
4 61-2407 61023051-61023070 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายภาสกร กาวิชัย 20 น่าน
5 61-2408 61023071-61023093 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 6 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสัญชัย แซ่เจียง 23 นครราชสีมา
6 61-2410 61023109-61023132 19 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายปรีชา โหนแหยม 24 จันทบุรี
7 61-2411 61023133-61023144 17 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายนันทภพ ชลเขตต์ 12 จันทบุรี
8 61-2412 61023145-61023146 19 เมษายน 2561 11 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สรัตนา เสนาะ 2 กรุงเทพฯ
9 61-2415 61023188-61023188 26 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.สโรชา ศรีพิพัฒน์ 1 ฉะเชิงเทรา
10 61-2416 61023189-61023200 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 29 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน รก.ผชช.รัตนชาติ ช่วยบุดดา 12 กรุงเทพฯ
11 61-2417 61023201-61023201 19 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวราวุฒิ เหลืองอร่าม 1 ลพบุรี
12 61-2418 61023202-61023202 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 7 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวราวุฒิ เหลืองอร่าม 1 ลพบุรี
13 61-2419 61023203-61023203 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.บัวกัน วาจาสัตย์ 1 ยโสธร
14 61-2420 61023204-61023204 26 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 4 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางไสว เจตบุตร 1 พิษณุโลก
15 61-2421 61023205-61023205 26 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางไสว เจตบุตร 1 พิจิตร
16 61-2422 61023206-61023206 26 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางไสว เจตบุตร 1 พิจิตร
17 61-2423 61023207-61023207 25 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายศักดิ์ชัย เชื้อดวงผุย 1 นครพนม
18 61-2424 61023208-61023208 26 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายธเนศพล ใจดี 1 ลพบุรี
19 61-2425 61023209-61023268 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 ขอนแก่น
20 61-2426 61023269-61023328 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 ขอนแก่น
21 61-2430 61023414-61023414 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 18 พฤษภาคม 2561 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายนพศักดิ์ จันทร์ยิ้ม 1 นครราชสีมา
22 61-2431 61023415-61023417 26 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนพศักดิ์ จันทร์ยิ้ม 3 นครราชสีมา
23 61-2434 61023493-61023495 25 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครศรีธรรมราช
24 61-2435 61023496-61023498 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครศรีธรรมราช
25 61-2436 61023499-61023501 25 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครศรีธรรมราช
26 61-2437 61023502-61023504 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครศรีธรรมราช
27 61-2438 61023505-61023507 25 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
28 61-2439 61023508-61023510 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 พังงา
29 61-2440 61023511-61023540 25 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 19 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายเจษฎา สาระ 30 ตราด
30 61-2442 61023721-61023721 25 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 หินฟอสเฟต กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 1 นครศรีธรรมราช
31 61-2443 61023722-61023724 26 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 26 เมษายน 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางพิภาดา เสรีวิริยะกุล 3 กรุงเทพฯ
32 61-2444 61023725-61023725 25 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวัฒนะ ดงแดง 1 กาญจนบุรี
33 61-2446 61023729-61023731 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
34 61-2448 61023735-61023737 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
35 61-2450 61023741-61023743 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
36 61-2451 61023744-61023755 25 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 12 ราชบุรี
37 61-2452 61023756-61023756 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 17 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน คุณฐนกวรรณ อุดมเดชชัยรัตน์ 1 กำแพงเพชร
38 61-2453 61023757-61023759 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 1 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายสันติ นิ่มนวลรัตน์ 3 ราชบุรี
39 61-2456 61023842-61023868 25 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 พืช กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนิเวศน์ ผาสุขศรี 27 กรุงเทพฯ
40 61-2457 61023869-61023870 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ 2 กรุงเทพฯ
41 61-2458 61023871-61023888 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 2 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ 18 กรุงเทพฯ
42 61-2459 61023889-61023906 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 22 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ 18 กรุงเทพฯ
43 61-2460 61023907-61023942 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 28 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน ผอ.อรทัย ศุกรียพงศ์ 36 กรุงเทพฯ
44 61-2461 61023943-61023946 25 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายเกียรติพงษ์ สงพรหม 4 สุราษฎร์ธานี
45 61-2462 61023947-61023951 25 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน พนม แก้วพรมเจริญ 5 ตาก
46 61-2463 61023952-61023964 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 12 กรกฎาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.คชามาศ ต่ายหัวดง 13 กรุงเทพฯ
47 61-2464 61023965-61023965 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 1 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ อุรษา บุญพจนสุนทร 1 กรุงเทพฯ
48 61-2465 61023966-61023966 26 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณวราภรณ์ ชื่นเจริญ 1 กาญจนบุรี
49 61-2467 61023973-61023986 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 21 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 14 กรุงเทพฯ
50 61-2468 61023987-61024032 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 3 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ยุพเยาว์ หัสจรรย์ 46 กรุงเทพฯ
51 61-2469 61024033-61024033 26 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 กากตะกอนน้ำเสีย กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน หทัยชนก เรียงสันเทียะ 1 ชลบุรี

Total : 2923 Records. Page 45 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved