รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
**- ปุ๋ยอินทรีย์-**
1 61-0901 61010477-61010479 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 11 มกราคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายเสกสิทธิ์ ดวงคำ 3 บุรีรัมย์
2 61-2303 61022513-61022516 9 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 5 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายเอกสิทธิ์ ลิ้มรสธรรม 4 สุพรรณบุรี
3 61-2306 61022552-61022552 9 เมษายน 2561 8 เมษายน 2561 8 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายไวศิษฎ์ อ่ำเอี่ยม 1 กรุงเทพฯ
4 61-2286 61022454-61022454 5 เมษายน 2561 4 เมษายน 2561 4 เมษายน 2561 10 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณนฤมล ป้อมสา 1 ราชบุรี
5 61-2199 61022194-61022194 4 เมษายน 2561 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายชัยยพล เอมเขียนสุพร 1 กาญจนบุรี
6 61-2200 61022195-61022195 4 เมษายน 2561 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 1 นครศรีธรรมราช
7 61-2461 61023943-61023946 25 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายเกียรติพงษ์ สงพรหม 4 สุราษฎร์ธานี
8 61-2451 61023744-61023755 25 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 12 ราชบุรี
9 61-2360 61022706-61022715 11 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 9 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.โสฬส มีสุขอนุกูล 10 กระบี่
10 61-2423 61023207-61023207 25 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายศักดิ์ชัย เชื้อดวงผุย 1 นครพนม
11 61-2417 61023201-61023201 19 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวราวุฒิ เหลืองอร่าม 1 ลพบุรี
12 61-2412 61023145-61023146 19 เมษายน 2561 11 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 13 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สรัตนา เสนาะ 2 กรุงเทพฯ
13 61-2418 61023202-61023202 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 17 เมษายน 2561 7 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวราวุฒิ เหลืองอร่าม 1 ลพบุรี
14 61-1550 61016105-61016105 30 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอมรชัย นิธิชนันต์ 1 นครราชสีมา
15 61-1566 61016385-61016386 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายวิชัย เรืองรัศมีโรจน์ 2 ชลบุรี
16 61-1599 61016555-61016560 2 กุมภาพันธ์ 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561 1 กุมภาพันธ์ 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วรรณพร พลแสง 6 อุทัยธานี
17 61-1565 61016383-61016384 31 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 30 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายวิชัย เรืองรัศมีโรจน์ 2 ชลบุรี
18 61-1512 61015823-61015832 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 10 ประจวบคีรีขันธ์
19 61-1514 61015835-61015835 30 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายไวทย์ มั่งเรืองสกุล 1 เพชรบุรี
20 61-1515 61015836-61015836 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายไวทย์ มั่งเรืองสกุล 1 เพชรบุรี
21 61-1495 61015755-61015756 30 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 24 มกราคม 2561 10 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 2 สุราษฎร์ธานี
22 61-1941 61019596-61019596 5 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ 1 สุรินทร์
23 61-2832 61028438-61028445 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 8 ปทุมธานี
24 61-2833 61028446-61028446 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน น.ส.กัญจนรัตน์ ลชิตาวงศ์ 1 ลพบุรี
25 61-2792 61028126-61028128 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
26 61-2794 61028132-61028134 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
27 61-2796 61028138-61028140 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ราชบุรี
28 61-2798 61028144-61028146 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาญจนบุรี
29 61-2800 61028150-61028152 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 24 พฤษภาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กาญจนบุรี
30 61-2705 61027259-61027261 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 18 พฤษภาคม 2561 3 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อุทัยธานี
31 61-0008 61000018-61000018 4 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 2 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 1 พิจิตร
32 61-1460 61015310-61015312 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
33 61-1459 61015307-61015309 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
34 61-1461 61015313-61015315 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
35 61-2049 61020814-61020815 15 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 14 มีนาคม 2561 4 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กิติมาภรณ์ ก้านบัวแก้ว 2 สระแก้ว
36 61-2000 61020184-61020184 13 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 29 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ 1 นครราชสีมา
37 61-1997 61020160-61020161 13 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 2561 19 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 2 กระบี่
38 61-1451 61015275-61015284 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณอิสระ พรหมเดชบุญ 10 ร้อยเอ็ด
39 61-1453 61015295-61015295 23 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 22 มกราคม 2561 2 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายนพดล กระดาษทอง 1 กำแพงเพชร
40 61-1456 61015298-61015300 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
41 61-1457 61015301-61015303 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 21 มีนาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
42 61-1458 61015304-61015306 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 23 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครราชสีมา
43 61-1796 61018212-61018225 16 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอิสระ พรหมเดชบุญ 14 ร้อยเอ็ด
44 61-1797 61018226-61018255 16 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอิสระ พรหมเดชบุญ 30 ร้อยเอ็ด
45 61-1799 61018270-61018275 16 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอิสระ พรหมเดชบุญ 6 ร้อยเอ็ด
46 61-1800 61018276-61018276 15 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 14 กุมภาพันธ์ 2561 25 พฤษภาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.นฤมล ป้อมสา 1 ราชบุรี
47 61-2529 61024465-61024465 4 พฤษภาคม 2561 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายกฤติเดช หาญจับพาล 1 ชลบุรี
48 61-2538 61024682-61024682 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน อ.สังวรณ์ กิจทวี หรือ น.ส.สุนันทา พงษ์ศิริศักดิ์ 1 กรุงเทพฯ
49 61-2500 61024199-61024200 26 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.สรัตนา เสนาะ 2 กรุงเทพฯ
50 61-2496 61024166-61024173 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 16 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 8 นครศรีธรรมราช
51 61-2497 61024174-61024191 26 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 24 เมษายน 2561 18 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 18 สุราษฎร์ธานี

Total : 2974 Records. Page 45 (All Page 60)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved