รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-2145 61021621-61021623 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 แม่ฮ่องสอน
2 61-2146 61021624-61021626 28 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
3 61-2147 61021627-61021629 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
4 61-2148 61021630-61021632 28 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
5 61-2149 61021633-61021635 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 เชียงใหม่
6 61-2150 61021636-61021638 28 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
7 61-2151 61021639-61021641 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
8 61-2152 61021642-61021644 28 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
9 61-2153 61021645-61021647 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นนทบุรี
10 61-2154 61021648-61021650 28 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ยิปซัม (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
11 61-2155 61021651-61021653 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 ยิปซัม (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 กรุงเทพฯ
12 61-2156 61021654-61021656 28 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครนายก
13 61-2157 61021657-61021659 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครนายก
14 61-2158 61021660-61021662 29 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ปทุมธานี
15 61-2159 61021663-61021665 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ปทุมธานี
16 61-2160 61021666-61021667 28 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กฤษลดา ประทุมสิริ 2 พิจิตร
17 61-2161 61021668-61021670 28 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
18 61-2162 61021671-61021673 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 นครสวรรค์
19 61-2163 61021674-61021676 28 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
20 61-2164 61021677-61021679 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
21 61-2165 61021680-61021682 28 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
22 61-2166 61021683-61021685 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
23 61-2167 61021686-61021688 28 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
24 61-2168 61021689-61021691 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
25 61-2169 61021692-61021694 28 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 30 เมษายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
26 61-2170 61021695-61021697 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 26 มิถุนายน 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 สุโขทัย
27 61-2171 61021698-61021727 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
28 61-2172 61021728-61021757 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 19 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
29 61-2173 61021758-61021787 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
30 61-2174 61021788-61021817 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 30 ขอนแก่น
31 61-2175 61021818-61021818 28 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 27 มีนาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายธีระยุทธ ปัญญา 1 เพชรบูรณ์
32 61-2176 61021819-61021821 28 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสุรารักษ์ สีปวน 3 พิษณุโลก
33 61-2177 61021822-61021822 28 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ตรา ดาวรวงข้าว กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท รวงข้าวดาวเกษตร 2018 จำกัด 1 นนทบุรี
34 61-2178 61021823-61021884 28 มีนาคม 2561 28 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 17 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นางสาวอรพิษา วรภักดี 62 ประจวบคีรีขันธ์
35 61-2179 61021885-61021943 10 เมษายน 2561 28 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
36 61-2180 61021944-61022002 10 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 10 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
37 61-2181 61022003-61022061 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 3 กันยายน 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางสาวรวมพร มูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
38 61-2182 61022062-61022063 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ คุณสฤต รังคสิริ 2 ปราจีนบุรี
39 61-2183 61022064-61022064 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายไชยยงค์ เฉิดละออ 1 กาฬสินธุ์
40 61-2184 61022065-61022065 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 15 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 1 นครราชสีมา
41 61-2185 61022066-61022066 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 1 กรุงเทพฯ
42 61-2186 61022067-61022068 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 3 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 2 นครราชสีมา
43 61-2187 61022069-61022070 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 23 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 2 นครราชสีมา
44 61-2188 61022071-61022085 10 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 10 เมษายน 2561 3 เมษายน 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัย ฯ ปากช่อง 15 นครราชสีมา
45 61-2189 61022086-61022097 4 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สถานีพัฒนาที่ดินระยอง 12 ระยอง
46 61-2190 61022098-61022113 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นางสาวจารุุภรณ์ โต๊ะแสง 16 สระแก้ว
47 61-2191 61022114-61022114 4 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัท สินเกษตร กรุ๊ป จำกัด 1 บุรีรัมย์
48 61-2192 61022115-61022115 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 15 มิถุนายน 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ตรา สินเกษตร กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน บริษัท สินเกษตร กรุ๊ป จำกัด 1 บุรีรัมย์
49 61-2193 61022116-61022124 4 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 5 กรกฎาคม 2561 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางสาวรติกร สมิตไมตรี 9 กรุงเทพฯ
50 61-2194 61022125-61022181 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 29 มีนาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน คุณยุพเยาว์ หัสจรรย์ 57 กรุงเทพฯ
51 61-2195 61022182-61022184 3 เมษายน 2561 29 มีนาคม 2561 9 เมษายน 2561 2 พฤษภาคม 2561 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ว่าที่ รต.นันทภพ ชลเขตต์ 3 กรุงเทพฯ

Total : 2923 Records. Page 40 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved