รายงานผลวิเคราะห์ที่ส่งผลวิเคราะห์ให้กับผู้รับบริการไปแล้ว ประจำปี 2561

เงื่อนไขขอดูผลวิเคราะห์: เลขรับตัวอย่างดิน: ปี
ลำดับ เลขรับที่ เลขที่ปฎิบัติการ วันที่รับดิน วันที่รับดินไปบด วันที่ดินบดเสร็จ วันที่รับดินไปวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง หน่วยงาน ผู้รับตย. ตย. จังหวัด Status List
1 61-0154 61002995-61003006 18 กันยายน 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายนันทภพ ชลเขตต์ 12 จันทบุรี
2 61-0155 61003007-61003048 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 22 กันยายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายวุฒิชัย จันทรสมบัติ 42 สงขลา
3 61-0156 61003049-61003051 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 4 กันยายน 2560 13 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.ดารารัตน์ โฮตาก้า 3 สุพรรณบุรี
4 61-0158 61003083-61003113 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 29 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 31 อุดรธานี
5 61-0159 61003114-61003148 30 ธันวาคม 2985 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 30 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 35 นครปฐม
6 61-0160 61003149-61003154 21 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 6 นครปฐม
7 61-0161 61003155-61003167 21 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.วิชิตา อินทรศรี 13 นครปฐม
8 61-0162 61003168-61003215 30 ธันวาคม 2985 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 8 มกราคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน น.ส.ชนิดา จรัญวรพรรณ 48 อุบลราชธานี
9 61-0163 61003216-61003218 30 ธันวาคม 2985 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 12 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อ่างทอง
10 61-0164 61003219-61003221 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 31 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 อ่างทอง
11 61-0165 61003222-61003222 13 กันยายน 2560 18 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
12 61-0166 61003223-61003225 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 23 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 3 นครราชสีมา
13 61-0167 61003226-61003226 13 กันยายน 2560 18 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ ศูนย์วิจัยฯปากช่อง 1 นครราชสีมา
14 61-0168 61003227-61003234 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 24 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 8 ขอนแก่น
15 61-0169 61003235-61003280 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 46 ขอนแก่น
16 61-0170 61003281-61003296 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 16 ขอนแก่น
17 61-0171 61003297-61003300 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 14 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.กมลทิพย์ ศศิธร 4 ขอนแก่น
18 61-0172 61003301-61003301 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 น้ำหมักชีวภาพ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.1 1 สิงห์บุรี
19 61-0173 61003302-61003302 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน 1 กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณสุภลักษณ์ พงษ์ภัทระวิทย์ 1 สุพรรณบุรี
20 61-0174 61003303-61003303 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน 2 กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน คุณสุภลักษณ์ พงษ์ภัทระวิทย์ 1 สุพรรณบุรี
21 61-0175 61003304-61003304 21 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 18 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 โดโลไมท์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บริษัทเฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลาย จำกัด 1 กาญจนบุรี
22 61-0176 61003305-61003305 25 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 concentrate sludge กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บ.ออร์กานิกไซเคิล จำกัด(คุณ อิทธิพร บางยาง) 1 ฉะเชิงเทรา
23 61-0177 61003306-61003306 25 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 Sludge coffee กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน บ.กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด 1 ฉะเชิงเทรา
24 61-0178 61003307-61003307 25 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 กากปาล์ม กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 1 สุราษฎร์ธานี
25 61-0179 61003308-61003310 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 12 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยกายภาพดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
26 61-0180 61003311-61003313 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 16 ตุลาคม 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน นายพงศกร ตรุษทิม 3 ชลบุรี
27 61-0181 61003314-61003314 13 กันยายน 2560 21 สิงหาคม 2560 13 กันยายน 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ นายวิเชียร กาญจนสาธิต 1 ร้อยเอ็ด
28 61-0182 61003315-61003316 25 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางอุมรา กล้าหาญ 2 ร้อยเอ็ด
29 61-0183 61003317-61003318 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางอุมรา กล้าหาญ 2 ร้อยเอ็ด
30 61-0184 61003319-61003342 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 2 ตุลาคม 2560 29 พฤศจิกายน 2560 ดิน กลุ่มวิจัยเคมีดิน น.ส.รติกร ณ ลำปาง 24 กำแพงเพชร
31 61-0195 61003438-61003439 18 กันยายน 2560 21 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 27 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.นัฏชฎาพร เหล่าประวัติกุล 2 สระบุรี
32 61-0196 61003440-61003487 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 48 ราชบุรี
33 61-0197 61003488-61003535 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 15 กันยายน 2560 ดิน กลุ่มวิทยบริการ น.ส.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 48 ราชบุรี
34 61-0198 61003536-61003539 25 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 วัสดุปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นางแฉล้ม พริ้มจรัส 4 สุราษฎร์ธานี
35 61-0199 61003540-61003582 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 28 กันยายน 2560 9 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 43 เชียงใหม่
36 61-0200 61003583-61003615 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 28 กันยายน 2560 8 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 33 เชียงใหม่
37 61-0201 61003616-61003629 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 21 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 14 เชียงใหม่
38 61-0202 61003630-61003652 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 5 กันยายน 2560 21 มีนาคม 2561 ดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 23 เชียงใหม่
39 61-0203 61003653-61003669 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 น้ำ กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นางนุชสุพร กฤษฎาธาร 17 เชียงใหม่
40 61-0205 61003691-61003700 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 ธันวาคม 2560 ดิน Kubiena กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
41 61-0206 61003701-61003710 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ดิน Kubiena กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
42 61-0207 61003711-61003720 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ดิน Kubiena กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
43 61-0208 61003721-61003730 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ดิน Kubiena กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
44 61-0209 61003731-61003740 30 ธันวาคม 2985 23 สิงหาคม 2560 11 กันยายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 ดิน Kubiena กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน น.ส.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 นครราชสีมา
45 61-0210 61003741-61003741 25 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ธรา สดิษฐรักษ์ 1 ราชบุรี
46 61-0211 61003742-61003743 25 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ 2 ปราจีนบุรี
47 61-0212 61003744-61003745 23 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 23 สิงหาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 สิ่งปรับปรุงดิน กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ 2 ปราจีนบุรี
48 61-0213 61003746-61003746 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 เกลือแป้ง กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 เชียงใหม่
49 61-0214 61003747-61003776 29 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 13 ธันวาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน น.ส.ฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา 30 นครราชสีมา
50 61-0215 61003777-61003779 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 8 พฤศจิกายน 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ
51 61-0216 61003780-61003782 30 ธันวาคม 2985 24 สิงหาคม 2560 24 สิงหาคม 2560 17 ตุลาคม 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน นายสุรชัย พัฒนพิบูล 3 ชัยภูมิ

Total : 2924 Records. Page 4 (All Page 59)

<< First | < Back | Next > | Last >>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] Create and Designed & Hosted by : Chaisoftnet Web Application Development ระบบนี้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 2552 เริ่มที่ Version 1.0 | ผู้เป็นเจ้าของงานคือ: กรมพัฒนาที่ดิน |  Write by..mr.sucherdchai phukham     

 แก้ไขปรับปรุงเป็น Version 2.0 Year: 2012 เริ่มเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2552-2555 (ปรับเป็น Version 3.0 ปี 2560) For..Land Development Department in thailand. All rights reserved